Sihtgrupp: koolituse sihtrühmaks on asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud, kelle igapäevaselt korraldavad dokumenditööd.

Eesmärk: anda teadmised dokumenditöö korraldusest, selle alastest normdokumentidest, organisatsiooni dokumendisüsteemi alusdokumentide koostamisest, dokumentide loomisest, dokumendiringluse korraldamise põhimõtetest organisatsioonis, elektroonilise dokumendihaldussüsteemide kasutamise põhimõtetest, arhiivitöö korraldusest; koosolekute korraldusest, protokollimisest ning teada keelemuutuste laadi, osata leida keeleabi, osata koostada heas sõnastuses ja õigekirjas ametlikke tekste.

Maht: 60 tundi, sh 30 tundi loengud, seminarid ja 30 tundi praktilist tööd

Nõuded kursuse alustamiseks: keskharidus, kesktasemel arvutikasutamise oskus ja vähemalt kesktasemel eesti keele oskus

Nõuded kursuse lõpetamiseks: osalemine 80% ulatuses, praktiliste tööde sooritamine, lõputesti sooritamine

Sisu:

  1. Infohaldus
  2. Dokumendi- ja arhiivihaldus
  3. Koosolekute korraldus
  4. Asjaajamiskeel, ametikeel

Tulemus: koolituse läbinule antakse vastav tunnistus.

Koolitaja: kõrgharidusega ning kogemusega valdkonnaspetsialist

Tellimine ja info:

tel 53 475 016 (eesti keeles)
tel 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit