fbpx

Sihtrühm: koolituse sihtrühmaks on asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud, kelle igapäevaseks tööks on dokumenditöö korraldus.

Kursuse eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised dokumenditöö korraldusest, selle alastest normdokumentidest, organisatsiooni dokumendisüsteemi alusdokumentide koostamisest, dokumentide loomisest, dokumendiringluse korraldamise põhimõtetest organisatsioonis, elektroonilise dokumendihaldussüsteemide kasutamise põhimõtetest, arhiivitöö korraldusest; koosolekute korraldusest, protokollimisest ning teada keelemuutuste laadi, osata leida keeleabi, osata koostada heas sõnastuses ja õigekirjas ametlikke tekste.

Kursuse maht: 60 tundi, sh 30 tundi loengud, seminarid ja 30 tundi praktilist tööd

Nõuded kursuse alustamiseks: keskharidus, kesktasemel arvutikasutamise oskus ja vähemalt kesktasemel eesti keele oskus

Nõuded kursuse lõpetamiseks: osalemine 80% ulatuses, praktiliste tööde sooritamine, lõputesti sooritamine

Kursuse sisu:

  • Infohaldus
  • Dokumendi- ja arhiivihaldus
  • Koosolekute korraldus
  • Asjaajamiskeel, ametikeel

Väljund: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus

Tellimine ja info:

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee