Õppekavakinnitamise aeg: 25.03.2024

Õppekava nimetus: Täienduskoolitus automaatikule 4.taseme kutse taastõendamiseks

Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Automaatik, tase 4.

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides : 20

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub õppeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

 • eriala spetsialistid kelle erialased teadmised, oskused vajavad täiendamist või lisaoskuseid
 • inimesed, kes soovivad 4.taseme automaatiku kutsetunnistuse kehtivusaega pikendada;

Õppe alustamise nõuded: töökogemus antud valdkonnas ja automaatiku, 4.tase kutsetunnistuse omamine

Õppekava eesmärgid: täienduskoolituse eesmärk on tõsta töötavate automaatike kompetentside taset

Õpiväljundid:

 • paigaldab nõuetekohaselt tootmisprotsessiga seotud tootmisseadmeid ja roboteid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • paigaldab madalpinge- ja signaalikaablid, lähtudes tööülesandest ning järgides kaablitootja paigaldusnõudeid ja etteantud projekti.
 • teeb elektro-, pneumo- ja hüdroautomaatikaseadmete ja -süsteemide ülevaatust vastavalt hooldusjuhenditele
 • oskab kontrollereid kasutada juhtimisprotsessis erinevate süsteemide juhtimise alusena;
 • mõistab seadme ohutuse seaduse ja elektripaigaldiste käidutoimingutega seonduvaid mõisteid, käsitlusala ja nõudeid;
 • tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetes

 

Õppe sisu:

 • Madalpinge- ja signaalikaablite paigaldusnõuded, nõuded elektro-, pneumo- ja hüdroautomaatikaseadmete ning automaatikasüsteemide katsetamisele, 4 tundi
 • Siemens S7-1200 programmeeritavate kontrollerite ja HMI KTP 700 operaatori paneeli programmeerimine, 12 tundi
 • Käit ja käidutoimingud. Standardi EVS-EN 50110-1 nõuded, seadme ohutuse seadus ja sellega seotud õigusaktid, 4 tundi

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktilised tööd

Vajalike õppematerjalide loend:

 • Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid
 • PLC Siemens S7-1200, HMI KTP 700 kasutusjuhendid
 • Standard EVS-EN 50110-1
 • Elektriohutusseadus
 • Seadme ohutuse seadus

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 80% ulatuses, praktiliste tööde sooritamine.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Juri Mürsep – erialane kõrgharidus