Õppekavarühm:        Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alus:  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus,  määrused :“Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ ja “Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“.

Õppekava eesmärgid ja ülesanded: Tellingute paigaldaja koolituse programmi kuulub ka reaalne tellingute paigaldamise praktikum, mis annab kõigile osalejatele võimaluse omandatud teadmisi  rakendada.

Õpiväljundid:  

oskab paigaldada, demonteerida ja töötada ehitustellinguid ohutult ja vastavalt valdkonnale reguleerivates EV seaduseaktides sätestatud nõuetele;

– järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid  kõrgustöödel, tellingute kasutamisel

Sihtrühm: Ehitusvaldkonnas ja mujal töötavad inimesed, kes vajavad tellingute paigaldaja väljaõpet.

Nõuded õpingute alustamiseks: Erialane kogemus, vähemalt põhihariduse olemasolu

Koolituse kogu maht ak. tundides : 12

Teooriatundide maht 6

Praktilise töö maht 6 (praktika toimub ettevõttes, kust on kursusele osaleja suunatud)

Õppe sisu

  • tellingute klassifikatsioon, tellingutele lubatud koormus;
  • tellingute paigaldamine ja demonteerimine ning nendel töötamine;
  • kukkumiskaitsevahendite valimine ja kasutamine;
  • töövahendi kasutamist ja kõrgtöid reguleeriv seadusandlus;

 Praktiline töö (Vajadusel koolitusfirma korraldab õppekavaga ettenähtud praktika piirkonna tööstusettevõtetes)

– Tellingute paigaldamine ja demonteerimine.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õppes osalemine  – 85 %,  testi sooritamine vähemalt  70%.

Kursuse läbiviijad ja nende kvalifikatsioon:

Irina Linde – kõrgharidus, insener-mehhanik,  on olemas töökogemus selle valdkonna kutseõpetajana.

 

Info ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016