Õppekava kinnitamise aeg:18.04.2024

Õppekava nimetus: Tootmisautomaatika juhtimissüsteemid

Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Automaatik, tase 4.

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides : 80

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub õppeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

 • eriala spetsialistid kelle erialased teadmised, oskused vajavad täiendamist või lisaoskuseid.

Õppe alustamise nõuded: vähemalt keskhariduse olemasolu ja arvuti kasutamise oskus.

Õppekava eesmärgid: täienduskoolituse eesmärk on laiendada kompetentside taset tootmisautomaatika valdkonnas

Õpiväljundid:

 • loeb ja tõlgendab tootmisautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeeme;
 • teab kontrolleri ehitust, tema andmeliideseid ning tööpõhimõtteid, kontrollerite programmeerimiskeeli ja paigaldusskeeme;
 • koostab protsessijuhtimisprogramme ja kontrollib tootmisprotsesse;
 • tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetes.

Õppe sisu:

 1. Auditoorse töö teemad, 40 tundi
 2. Programmeerimise alused – 12
 3. Automaatjuhtimissüsteemid – 12 tundi.
 4. Programmeeritavad kontrollerid Simatic Siemens S7-1200 – 16 tundi
 • programmeeritavad kontrollerid: otstarve, kasutamine, kontrolleri elektriskeem;
 •  Siemens TIA Portal S7-1200 PLC programmi pakett: biti-signaalide ehitus, taimerid, mõõturid;
 • programmeeritavate kontrollerite kasutamine tehnoloogiliste protsesside juhtimisel/haldamisel.
 1. Praktilise töö lühikirjeldus, 40 tundi
 • koostab automaatikasüsteemi juhtimisprogrammi õppeprotsessis kasutatavatele programmeeritavatele kontrolleritele, kasutades programmeerimiskeeli LD ja FBD;
 • kontrollib visuaalvaatluse teel programmeeritava kontrolleri (PLC) nõuetekohast toimimist.

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktilised tööd

Vajalike õppematerjalide loend:

 • Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid
 • PLC Siemens S7-1200 kasutusjuhendid
 • Standard EVS-EN 50110-1
 • Elektriohutusseadus
 • Seadme ohutuse seadus

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 80% ulatuses, praktiliste tööde sooritamine.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Jelena Juhkova – kõrgharidus, insener-automaatik

Juri Bõlov – kõrgharidus, insener