Sihtrühm:

Töölised, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud  troppimise töö teostamine ning  üle 5t  masinate ja -mehhanismid maast juhtimine (näiteks: laohoidja, ehitaja, liikurmasinajuht, lukksepp, koostelukksepp, betoonkonstruktsioonide ehitaja, keevitaja, müürsepp jne)

Õppe eesmärk: Anda troppija lisaeriala töölisele , kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud  troppimise tööd.

Õpiväljundid:

Koolitusel osalenu:

 • Teab:   tõsteseadmete kasutamise põhiprintsiipe; tööohutuse ja töökaitse reegleid.
 • Oskab: valida troppi ja neid prakeerida;tõstemasinaid ja –mehhanisme juhtida  ning tunneb nendele esitatavaid nõudeid.

Koolituse maht: 40 ak.t

 • Auditoorne töö 24 ak.t
 • Praktiline töö 16 ak.t

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);

 1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides

Tõsteseadmete kasutamine   – 4 tundi

Troppide liigid, valik, prakeerimine     – 5 tundi

Tõstemasinate ja –mehhanismide juhtimine ning nendele esitatavad nõuded     – 10 tundi

Tööohutus ja töökaitse – 5 tundi

 1. praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides

*Koolitusfirma korraldab õppekavaga ettenähtud praktika piirkonna tööstusettevõtetes

Praktiliste ülesannete:

 • Ohutustehnika dokumentidega tutvumine (koorma kinnitamise juhend jne.) -1 tund
 • Troppija ametijuhendiga tutvumine -1 tund
 • Mehhanismide ülevaatus enne töö alustamist (trossi ja toitekaabli seisukord jne.) – 2 tundi
 • Troppide valik -2  tundi
 • Koorma kinnitamise võimalused – 2 tundi
 • Tõstemasinate ja –mehhanismide juhtimine – 8 tundi

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee