Õppekava – Vene keel A2

1. moodul – Isikuandmed ja enesetutvustus

Sisu: A2-tasemel keelekasutaja suudab:
 • päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus
 • kontaktandmed
 • sünnikoht ja –aeg
 • elukoht
 • tegevusala, amet, töökoht
 • haridustee (kool)
 • huvivaldkonnad
 • iseloom, välimus
 • perekonnaseis, pereliikmed, sugulased
 • rollid perekonnas
 • esitada oma isikuandmeid (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja –aeg, rahvus, vanus) jm endaga seotud faktiteavet
 • end lühidalt tutvustada ning samasest tutvustusest aru saada
 • esitleda teisi
 • kirjeldada isikute välimust ja iseloomu
 • kirjeldada oma perekonda
 • kirjeldada oma hariduslikku tausta, elukutset, hobisid ja huvisid
 • rääkida, mis talle koolis meeldis jam is mitte, ning oma eelistusi lühidalt selgitada
 • vastata küsimustele oma keeleoskuse ja praktiseerimisvõimaluste kohta ja samalaadseid küsimusi esitada

2. moodul – Kodu ja elamine

Sisu: A2-tasemel keelekasutaja suudab:
 • eluase, ruumid, sisustus
 • maa- ja linnakodu
 • kodukoht ja selle ümbrus
 • kodu- ja lemmikloomad
 • argipäev kodus
 • kodune majapidamine ja tööjaotus
 • vastata küsimustele oma eluaseme kohta ning ise samalaadseid küsimusi esitada
 • kirjeldada lühidalt oma kodu lähiümbrust
 • kirjeldada lühidalt oma pere kodust elu, küsida samalaadset infot vestluspartnerilt
 • kirjeldada oma majapidamist ja kodu sisustust
 • jutustada lühidalt oma päevast ja küsida samalaadset infot teistelt
 • jutustada lühidalt oma kodu- või lemmikloomast

3. moodul – Töö ja elukutsevalik

Sisu: A2-tasemel keelekasutaja suudab:
 • tööjõuturg, töötus
 • töö otsimine ja pakkumine
 • töökeskkond
 • töökollektiiv
 • ametialased suhted, karjäärivõimalused
 • vastata lihtsatele küsimustele oma ameti ja töökoha kohta ning esitada samalaadseid küsimusi
 • jutustada lühidalt oma elukutsest ja töökohast
 • lühidalt kirjeldada oma tööga seotud kavatsusi
 • lühidalt kirjeldada oma tööpäeva
 • vastata rutiinsetele tööülesannetega seotud küsimustele

4. moodul – Vaba aeg ja reisimine

Sisu: A2-tasemel keelekasutaja suudab:
 • harrastused ja huvialad
 • vaba aja veetmise võimalused
 • kultuuri- ja meelahutusüritused
 • kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid, sport, televisiooni- ja raadiosaated
 • arvuti ja Internet
 • sõbrad ja tuttavad
 • reisivõimalused
 • majutus
 • reisielamused ja vaatamisväärsused
 • kodupaiga vaatamisväärsused
 • võõrad maad ja rahvad
 • rääkida oma huvidest, hobidest, vaba aja veetmise eelistustest ning samasuguseid küsimusi esitada
 • hankida konkreetset laadi infot oma huvialade kohta
 • jutustada lühidalt oma kodust ja selle ümbrusest
 • jutustada oma päevast ja küsida samalaadset infot teistelt
 • vastata küsimustele oma liikumisharrastuste, muusikalise maitse ja lugemisharjumuste kohta ning samalaadseid küsimusi esitada
 • hankida ja edastada faktiinfot kultuuri- ja meelelahustusasutuse lahtiolekuaegade, piletihinna, jms kohta
 • jutustada lühidalt mõnest meelelahutusüritusest
 • nimetada erinevaid maid ja rahvaid, rääkida lühidalt reisimis ja reisisihtkohtade eelistustest
 • hankida, üles kirjutada ja jagada infot ühistranspordi sõiduplaani või reisi kohta
 • osta sõidupiletit, teatada oma sõidu sihtpunkti
 • küsida ja juhatada teed toetudes kaardile või plaanile ning mõista samalaadset infot
 • mõista vaatamisväärsuste kohta käivat numbrilist põhiinfot
 • broneerida tuba hotellis
 • kirjutada postkaarti puhkusereisilt
 • teatada, kuidas soovib teenuse eest tasuda

5. moodul – Ühiskond

Sisu: A2-tasemel keelekasutaja suudab:
 • info hankimine ja edastamine
 • asjaajamine asutuses
 • kohalikud omavalitsused
 • Töötukassa
 • maksuamet
 • politsei
 • ajakirjandus, raadio, televisioon
 • kool ja kodu
 • haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendusõpe, õpingud välisriigis
 • hankida konkreetset laadi infot asutuste asukoha, lahtiolekuaegade ja teenuse liikide kohta
 • vastata lihtsamatele küsimustele (isikuandmed, jmt)
 • mõista lihtsaid teenusetutvustusi, juhendeid, silte
 • hankida konkreetset laadi infot meediast (kuulutuste lugemine, ilmateade, jmt)
 • täita isikuandmetega ankeeti, esitada lihtsat faktiteavet enda ja haridustee kohta
 • kirjeldada oma haridust ja koolielu, küsitleda vestluspartnerit samal teemal
 • jutustada mõne lühikese loo oma kooliajast või õppimisest
 • nimetada haridusasutusi (lasteaed, põhikool, gümnaasium, ülikool, kutsekool, jne)
 • lühidalt selgitada oma edasiõppimise kavatsusest

6. moodul – Keskkond ja geograafia

Sisu: A2-tasemel keelekasutaja suudab:
 • loodus- ja tehiskeskkond
 • maa ja linn
 • keskkonnaprobleemid
 • ilmastik
 • kirjeldada oma kodukohta
 • küsida oma asukohta ja anda sellest infot
 • küsida ja juhatada teed
 • aru saada ilmateate põhisisust
 • kirjeldada konkreetse ajahetke ilma
 • leida maakaardilt kindlat infot
 • nimetada mõningaid loomi, linde, taimi, keskkonnaobjekte, keskkonnaprobleeme

7. moodul – Inimsuhted

Sisu: A2-tasemel keelekasutaja suudab:
 • küllakutse ja külaskäik
 • kohtumised inimestega
 • sõprus ja tutvus
 • kirjavahetus
 • suhtlemine ja internet
 • tähtsad sündmused
 • kirjutada küllakutset
 • jutustada lühidalt mõnest sündmusest, nt oma sünnipäeva tähistamisest
 • jätta ja edastada lühikesi sõnumeid ja teateid
 • tutvustada ja kirjeldada inimesi nii välimuselt kui muudelt omadustelt
 • kutsuda kaaslast meelelahutus- või kultuuriüritusele ning ise samalaadsele kutsele vastata

8. moodul – Igapäevane elu

Sisu: A2-tasemel keelekasutaja suudab:
 • olmeprobleemid
 • inimene kui teenindaja
 • post
 • telefon, mobiilside ja pakutavad teenused
 • teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus jne)
 • sisseostude tegemine
 • ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne)
 • toiduained
 • tarbekaubad
 • hind ja kvaliteet
 • interneti- ja kataloogikaubandus
 • soodustused
 • toitumisharjumused
 • söögikohad ja väljas söömine
 • ühissõidukid
 • isiklikud liiklusvahendid
 • kirjeldada oma igapäevaseid olmetingimusi ning neid üldsõnaliselt võrrelda näiteks eelmiste elukohtadega
 • jutustada oma päevast ja küsida samalaadset infot teistelt
 • hankida ja edastada konkreetset faktiinfot teenindusasutuste asukoha ja lahtiolekuaegade kohta
 • hankida infot kaupade koguse, mõõtude või suurusnumbri ja hinna kohta
 • küsida tarbekaupu
 • jutustada sooritatud ostudest, keskendudes pigem nende kvantiteedile kui kvaliteedile
 • üldsõnaliselt kvõrrelda kaupade hinda ja kvaliteeti
 • aru saada sooduspakkumistest
 • vastata klienditeenindaja abipakkumisele
 • teatada makseviisist
 • kirjeldada oma igapäevaseid toitumisharjumusi
 • hankida infot erinevate söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade ja hinnaklassi kohta
 • broneerida restoranis lauda
 • tellida menüü põhjal sööki ja jooki
 • teatada, kas soovib toitlustusasutuses tasuda sularahas või pangakaardiga
 • aru saada lihtsatest päevapakkumistest
 • pakkuda ja paluda söögilauas sööki ja jooki
 • mõista ja ümber kirjutada retsepte
 • hankida, üles kirjutada ja jagada infot ühistranspordi sõiduplaani või reisi kohta
 • osta sõidupiletit, teatada oma sõidu sihtpunkti
 • küsida ja juhatada teed toetudes kaardile või plaanile ning mõista samalaadset infot

9. moodul – Tervis ja heaolu

Sisu: A2-tasemel keelekasutaja suudab:
 • enesetunne ja tervislik seisund
 • arstiabi
 • tervisesport
 • õnnetusjuhtumid ja haigused
 • ravimid
 • suitsetamine, alkohol, narkootkumid
 • teatada lühidalt oma halvast enesetundest
 • küsida infot arsti vastuvõtuaegade kohta
 • lühidalt kirjeldada enda või oma lähedaste tervislikku seisundit ning mõista samalaadset infot
 • osta apteegist käsimüügiravimeid
 • mõista ravimi infolehe põhilist faktiteavet
 • lühidalt rääkida oma sportlikest huvidest ja harrastustest
 • nimetada kahjulikke harjumusi (suitsetamine, jmt) ning öelda, kas endal on kahjulikud harjumused

A2

ÜLDINE

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

 • KEELEPAGASI ULATUS – kasutab lause põhimalle ning meeldejäetud fraase ja käibeväljendeid, et vahendada lihtsat teavet igapäevastes tavaolukordades.
 • GRAMMATILINE KORREKTSUS – kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu ka grammatika põhivaras.
 • KÕNE LADUSUS – oskab end mõistetavaks teha väga lühikeste lausungite abil, kuid sageli on märgata pause, ebasobivaid alustusi ja ümbersõnastamisi.
 • SUHTLUS – oskab vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele. Oskab märku anda, kui saab jutust aru, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida.
 • TEKSTI SIDUSUS – oskab siduda sõnu ja fraase lihtsate sidesõnade abil.

Kasutatavad metoodikad

Täiskasvanute õpimotivatsiooni ülevalhoidmiseks peavad olema täidetud mitmed tingimused:

 • turvaline ja toetav õpikeskkond (koostöö ja vastastikune austus õpetaja ja õppijate vahel, tingimustele vastav õpperuum);
 • huvi õpitava aine vastu, selle olulisus igapäevases elus;
 • õpetajapoolne toetav tagasiside;
 • erinevate õppemeetodite kasutamine.

Lähtuvalt eeltoodust ja sellest, et õpetamisel toetatakse õppuri iseseisvust ja aktiivsust, kasutatakse vene keele õpetamisel erinevaid metoodilisi lähenemisviise, millest kaks peamist on:

I Kommunikatiivne metoodika

Rõhuasetus on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel, keeleõppes kasutatakse õppija isiklikku kogemust, õpitut seostatakse keelekasutusega väljaspool keeletundi. Õppijaid julgustatakse suhtlema algusest peale (õppija ei karda vigu teha).
Eesmärgiks on saavutada suhtluspädevus. Põhirõhk on aktiivsel suhtlemisel, rollimängudel ja paaristööl. Selle meetodi puhul on olulisem/aktiivsem roll õpilasel, õpetajal on toetav roll.

II Aktiivõppe metoodika

Aktiivõppe meetod on kogemuse kaudu õppimine. Kasutatakse paaris- ja rühmatööd, ajurünnakut, arutelusid, rollimänge. Meetod kujundab koostööoskusi, iseseisvat mõtlemist, arendab suhtlemisvilumust.

Keeleõppes arendatakse kõiki osaoskuseid: kirjutamine, lugemine, kuulamine ja rääkimine, grammatika.

Vene keele kursus sisaldab lähtuvalt sihtgrupi vajadustest nii üldkeelt kui ka tööalast vene keelt.

Õppevahendid ja õppematerjalid

Vastavalt grupi keeletasemele valitakse õppuritele välja õpikud, mida kasutatakse õppeperioodi vältel, samuti saavad õppurid paljundatud õppematerjalid, mis kursuslaste jäävad alles ka pärast kursuse lõppemist.

Täiendavalt kasutatakse:

 • ühepoolsed sõnakaardid
 • kahepoolsed sõnakaardid
 • grammatika tabelid
 • dialoogide tekstid
 • situatsioonide dialoogide tekstid
 • video- ja audiotehnikat

ÕPIVÄLJUNDID 

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Õppeprogrammi aluseks on võetud  Euroopa Nõukogu ühtne keeleoskustasemete üldskaala­

LÕPETAMISE NÕUDED:

Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd. Lõputest loetakse positiivsele tulemusele sooritatuks, kui õigete vastuste arv on 60-100% maksimaalsest punktide arvust.

Koolitusel osalemise kontrolli viis: osavõtugraafiku alusel.

Koolitatava lõputunnistuse liik/vorm: tunnistus