fbpx

Inglise keel B2

Õppekava:

1.moodul

Isikuandmed ja enesetutvustus

Sisu:

päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus

kontaktandmed

sünnikoht ja –aeg

elukoht

tegevusala, amet, töökoht

haridustee

huvivaldkonnad

iseloom, kalduvused, välimus, hoiakud

perekonnaseis, pereliikmed, sugulased

rollid ja suhted perekonnas

kodu ja kasvatus

armastus ja abielu

lapsed ja perekond

B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:

-selgitada oma vaateid, vestelda ja väidelda isiklikel ja perekonda puudutavatel teemadel

2.moodul 

Kodu ja elamine

Sisu:

eluase, ruumid, sisustus

maa- ja linnakodu

kinnisvara

eluaseme üürimine

kodu ja turvalisus

kodukoht ja selle ümbrus

kodu- ja lemmikloomad

argipäev kodus

kodune majapidamine ja tööjaotus

B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:

-esitada kaebusi, küsimusi ja nõudeid elamisega seotud teenuse pakkujale

-kirjeldada probleemset situatsiooni elukohas ja esitada oma ettepanekuid selle lahendamiseks

-esitada oma vaateid, vestelda ja väidelda perekondlikest rollidest

3.moodul 

Töö ja elukutsevalik

Sisu:

tööjõuturg, töötus

töö otsimine ja pakkumine

töökeskkond ja –tingimused

töökohustused

töökollektiiv ja suhted kolleegidega

ametialased suhted, karjäärivõimalused

töö kui eneseteostus

mees ja naine töökeskkonnas

B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:

-selgitada väitluses oma vaateid, ametit, elukutset, tööd ja töö kindlat valdkonda puudutavates küsimustes

-kirjeldada töökoosoleku või läbirääkimiste ülesehitust ja seal omadel eesmärkidel sõna võtta

-kirjeldada probleemset olukorda oma töökeskkonnas ning esitada oma vaateid selle lahendamiseks

-selgitada vestluspartnerile oma ameti, elukutse või töö vajalikkust, huvitavust, iseloomu ja omadusi, mõista partnerit samades piirides ning neil teemadel väidelda

4.moodul 

Vaba aeg ja reisimine

Sisu:

harrastused ja huvialad

vaba aja veetmise võimalused

kultuuri- ja meelelahutusüritused

kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid, sport, televisiooni- ja raadiosaated

arvuti ja Internet

sõbrad ja tuttavad

aktiivne puhkus

matkamine

reisivõimalused

matka- ja reisikaaslased

reisiks ettevalmistumine

reisibürood ja pakutavad teenused

majutus

reisielamused ja vaatamisväärsused

kodupaiga vaatamisväärsused

võõrad maad ja rahvad

B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:

-põhjendada ja propageerida oma huvisid, harrastusi ja meelelahutuse viise

-kõnelda oma eelistustest ja neid põhjendada

-vestleda raamatust, filmiest, kultuuri- ja spordiüritusest

-diskuteerida vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulu üle

 

5.moodul 

Ühiskond

Sisu:

ettevõtlus

tööstus ja põllumajandus

infoühiskond ja selle probleemid

inimene ja tehnika areng

info hankimine ja edastamine

õigused ja kohustused

poliitiline maastik, aktuaalsed sündmused, rahvastikuküsimused, keelepoliitika

sotsiaalne turvalisus, sotsiaalsed rühmad

asjaajamine asutuses

kohalikud omavalitsused

Töötukassa

maksuamet

politsei ja kohtusüsteem

õigusabi

ajakirjandus, raadio, televisioon

kool ja kodu

haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendusõpe, õpingud välisriigis, tasuline haridus

B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:

-kirjeldada ühiskonna ja oma kogukonna formaalset struktuuri ja selle toimimist

-vestelda enda ja teiste võimalustest ühiskondlikke suhteid mõjutada

-avaldada oma seisukohti ühiskonna organiseerituse kohta ning diskuteerida selle hüvede ja pahede üle

-hankida ja jagada infot õiguste ja kohustuste kohta

-sõlmida era- ja töösuhteid, toimida ühiskonna aktiivse liikmena

-hankida infot päevakajaliste sündmuste kohta

-selgitada-kaitsta väitluses oma üldisi poliitilisi vaateid ja seisukohti

-jutustada massimeedia materjali põhjal edasi uudist või mud värsket infot, kirjeldada allika toel mingit sündmust

-üldjoontes kirjeldada majandussüsteemi ja õiguskorda, sellekohase teabe hankimise võimalusi

-kirjeldada kodanike ja residentide põhiõigusi ja –kohustusi

-hankida talle vajalikku infot majanduselu aspektide kohta

-küsida kaaslaselt infot erinevate asutuste kohta (politsei, kohtusüsteem, jne) ning vastata ise küsimustele

-selgitada oma vaateid majandusele

-väljendada arvamust majanduses toimuva kohta

-selgitada vaateid turvalisuse, kuritegevuse ja selle vastu võitlemise kohta

-rääkida rahaasju puudutavatest teemadest

-pöörduda abi saamiseks vastavate organite poole

-hankida ja jagada teavet haridussüsteemi, koolivõrgu, konkreetse kooli, eriala õppimise ja õpetamise kohta ning anda selgitusi

-väidelda haridust puudutavatel teemadel

6.moodul 

Keskkond ja geograafia

Sisu:

loodus- ja tehiskeskkond

maa ja linn

keskkonnaprobleemid

loodushoid

rahvastik

ilmastik

B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:

-selgitada oma vaateid keskkonna reostuse ja –kaitse teemadel

-vestelda ja väidelda geopoliitilistel teemadel

7.moodul 

Inimsuhted

Sisu:

küllakutse ja külaskäik

külaline ja võõrustaja

kohtumised inimestega

sõprus ja tutvus

kirjavahetus

klubitegevus

suhtlemine ja Internet

tähtsad sündmused

inimsuhted

B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:

-hankida ja jagada infot ühiskonnas toimuva üle

-põhjendada oma kuulumist/mittekuulumist ühingusse, klubisse, vms

-kirjeldada detailselt tegevusi, suhteid, sündmuseid

-jutustada oma kultuurist ja kultuurinähtustest

8.moodul 

Igapäevane elu

Sisu:

olmeprobleemid

inimene kui teenindaja

pank ja pangateenused (hoiused, laenud, maksed) internetipank

post

telefon, mobiilside ja pakutavad teenused

teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus, jne)

sisseostude tegemine

ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid, jne)

toiduained

tarbekaubad

reklaam ja tarbimine

hind ja kvaliteet

interneti- ja kataloogikaubandus

soodustused, liisimisvõimalused

toitumisharjumused

tervislik toit

söögikohad ja väljas söömine

lauakombed

ühissõidukid

isiklikud liiklusvahendid

liikluskorraldus

ohutu liiklemine

B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:

-selgitada ja põhjendada oma eelistusi poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas või vastumeelsust nende suhtes

-diskuteerida reklaami ja reklaamiviisi üle

-seista oma huvide eest

-pöörduda teeninusasutustesse, kirjeldada soove/vajadusi

-kirjeldada pere, kodukandi ja elukoha igapäevaseid ja pidulikke toitumisharjumusi, söögi- ja joogivalikut, lauakombeid

-kirjeldada oma toitumisharjumusi, lemmiktoitu või –jooki, maitseelamusi, argi- ja pidulauda, lemmikrestorani, jne

-jagada nõuandeid

-esitada kaebuseid ja neid põhjendada

9.moodul 

Tervis ja heaolu

Sisu:

enesetunne ja tervislik seisund

arstiabi

ravikindlustus ja haigekassa

haiguste ennetamine

tervisesport

hügieen

õnnetusjuhtumid ja haigused

ravimid

tasuta ja tasuline arstiabi

suitsetamine, alkohol, narkootkumid

B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:

-vestelda ja väidelda ning esitada küsimusi tervise ja enesetunde teemadel

-kirjeldada õnnetusjuhtumit, taotleda arstiabi

-esitada ja põhjendada oma tervist puudutavaid vaateid

-pöörduda arsti poole ja kirjeldada kaebuseid


B2

 ÕPIVÄLJUNDID 

Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase

mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele

emakeelse kõnele jaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku

teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid

ja nõrku külgi.

KEELEPAGASI ÜLDINE ULATUS – oskab keelt piisavalt, et sõnu otsimata selgelt kirjeldada vajalikku ja väljendada seisukohta üldistel teemadel. Kasutab ka liitlauseid ja lauseühendeid.

GRAMMATILINE KORREKTSUS – valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu ja suudab enamiku vigadest ise parandada.

KÕNE LADUSUS – oskab kõne tempo hoida enam-vähem ühtlasena ka pikemate kõnelõikude korral. Võib kõhelda vormide ja väljendite valikul, kuid pikemaid pause teeb harva.
SUHTLUS – oskab vestlust alustada ja sobival ajal kõnevooru võtta; oskab soovi korral vestlust lõpetada, kuid ei pruugi seda alati teha kõige kohasemal viisil. Oskab toetada arutluse käiku, näidates, et mõistab kuuldut, haarates teisi kaasa, jne.

TEKSTI SIDUSUS – oskab kasutada piiratud hulgal sidumisvõtteid, mis lubab ühendaad lausungid selgeks, sidusaks tekstiks. Mõttekäik võib seejuures jääda mõneti katkendlikuks, eriti pikemates lõikudes.

Kasutatavad metoodikad

Täiskasvanute õpimotivatsiooni ülevalhoidmiseks peavad olema täidetud mitmed tingimused:

  • turvaline ja toetav õpikeskkond (koostöö ja vastastikune austus õpetaja ja õppijate vahel, tingimustele vastav õpperuum);
  • huvi õpitava aine vastu, selle olulisus igapäevases elus;
  • õpetajapoolne toetav tagasiside;
  • erinevate õppemeetodite kasutamine.

Lähtuvalt eeltoodust ja sellest, et õpetamisel toetatakse õppuri iseseisvust ja aktiivsust, kasutatakse inglise keele õpetamisel erinevaid metoodilisi lähenemisviise, millest kaks peamist on:

I kommunikatiivne metoodika

Rõhuasetus on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel, keeleõppes kasutatakse õppija isiklikku kogemust, õpitut seostatakse keelekasutusega väljaspool keeletundi. Õppijaid julgustatakse suhtlema algusest peale (õppija ei karda vigu teha).
Eesmärgiks on saavutada suhtluspädevus. Põhirõhk on aktiivsel suhtlemisel, rollimängudel ja paaristööl. Selle meetodi puhul on olulisem/aktiivsem roll õpilasel, õpetajal on toetav roll.

II Aktiivõppe metoodika

Aktiivõppe meetod on kogemuse kaudu õppimine. Kasutatakse paaris- ja rühmatööd, ajurünnakut, arutelusid, rollimänge. Meetod kujundab koostööoskusi, iseseisvat mõtlemist, arendab suhtlemisvilumust.

Keeleõppes arendatakse kõiki osaoskuseid: kirjutamine, lugemine, kuulamine ja rääkimine, grammatika.

Inglise keele kursus sisaldab lähtuvalt sihtgrupi vajadustest nii üldkeelt kui ka tööalast inglise keelt.

 

Õppevahendid ja õppematerjalid

Vastavalt grupi keeletasemele valitakse õppuritele välja õpikud, mida kasutatakse õppeperioodi vältel, samuti saavad õppurid paljundatud õppematerjalid, mis kursuslaste jäävad alles ka pärast kursuse lõppemist.

Täiendavalt kasutatakse:

ühepoolseid sõnakaarte

kahepoolseid sõnakaarte

grammatika tabeleid

dialoogide tekste

situatsioonide dialoogide tekste

video- ja audiotehnikat

 

Õppeprogrammi aluseks on võetud  Euroopa Nõukogu ühtne keeleoskustasemete üldskaala­

Hindamine, nõuded lõpetamiseks: Kursuslane osaleb vähemalt 80% auditoorsetes tundides, sooritab iseseisvad tööd.

Koolitatava lõputunnistuse liik/vorm: tunnistus