Õppekava – Inglise keel B2

1. moodul – Isikuandmed ja enesetutvustus

Sisu: B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:
 • päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus
 • kontaktandmed
 • sünnikoht ja –aeg
 • elukoht
 • tegevusala, amet, töökoht
 • haridustee
 • huvivaldkonnad
 • iseloom, kalduvused, välimus, hoiakud
 • perekonnaseis, pereliikmed, sugulased
 • rollid ja suhted perekonnas
 • kodu ja kasvatus
 • armastus ja abielu
 • lapsed ja perekond
 • selgitada oma vaateid, vestelda ja väidelda isiklikel ja perekonda puudutavatel teemadel

2. moodul – Kodu ja elamine

Sisu: B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:
 • eluase, ruumid, sisustus
 • maa- ja linnakodu
 • kinnisvara
 • eluaseme üürimine
 • kodu ja turvalisus
 • kodukoht ja selle ümbrus
 • kodu- ja lemmikloomad
 • argipäev kodus
 • kodune majapidamine ja tööjaotus
 • esitada kaebusi, küsimusi ja nõudeid elamisega seotud teenuse pakkujale
 • kirjeldada probleemset situatsiooni elukohas ja esitada oma ettepanekuid selle lahendamiseks
 • esitada oma vaateid, vestelda ja väidelda perekondlikest rollidest

3. moodul – Töö ja elukutsevalik

Sisu: B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:
 • tööjõuturg, töötus
 • töö otsimine ja pakkumine
 • töökeskkond ja –tingimused
 • töökohustused
 • töökollektiiv ja suhted kolleegidega
 • ametialased suhted, karjäärivõimalused
 • töö kui eneseteostus
 • mees ja naine töökeskkonnas
 • selgitada väitluses oma vaateid, ametit, elukutset, tööd ja töö kindlat valdkonda puudutavates küsimustes
 • kirjeldada töökoosoleku või läbirääkimiste ülesehitust ja seal omadel eesmärkidel sõna võtta
 • kirjeldada probleemset olukorda oma töökeskkonnas ning esitada oma vaateid selle lahendamiseks
 • selgitada vestluspartnerile oma ameti, elukutse või töö vajalikkust, huvitavust, iseloomu ja omadusi, mõista partnerit samades piirides ning neil teemadel väidelda

4. moodul – Vaba aeg ja reisimine

Sisu: B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:
 • harrastused ja huvialad
 • vaba aja veetmise võimalused
 • kultuuri- ja meelelahutusüritused
 • kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid, sport, televisiooni- ja raadiosaated
 • arvuti ja Internet
 • sõbrad ja tuttavad
 • aktiivne puhkus
 • matkamine
 • reisivõimalused
 • matka- ja reisikaaslased
 • reisiks ettevalmistumine
 • reisibürood ja pakutavad teenused
 • majutus
 • reisielamused ja vaatamisväärsused
 • kodupaiga vaatamisväärsused
 • võõrad maad ja rahvad
 • põhjendada ja propageerida oma huvisid, harrastusi ja meelelahutuse viise
 • kõnelda oma eelistustest ja neid põhjendada
 • vestleda raamatust, filmiest, kultuuri- ja spordiüritusest
 • diskuteerida vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulu üle

5. moodul – Ühiskond

Sisu: B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:
 • ettevõtlus
 • tööstus ja põllumajandus
 • infoühiskond ja selle probleemid
 • inimene ja tehnika areng
 • info hankimine ja edastamine
 • õigused ja kohustused
 • poliitiline maastik, aktuaalsed sündmused, rahvastikuküsimused, keelepoliitika
 • sotsiaalne turvalisus, sotsiaalsed rühmad
 • asjaajamine asutuses
 • kohalikud omavalitsused
 • Töötukassa
 • maksuamet
 • politsei ja kohtusüsteem
 • õigusabi
 • ajakirjandus, raadio, televisioon
 • kool ja kodu
 • haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendusõpe, õpingud välisriigis, tasuline haridus
 • kirjeldada ühiskonna ja oma kogukonna formaalset struktuuri ja selle toimimist
 • vestelda enda ja teiste võimalustest ühiskondlikke suhteid mõjutada
 • avaldada oma seisukohti ühiskonna organiseerituse kohta ning diskuteerida selle hüvede ja pahede üle
 • hankida ja jagada infot õiguste ja kohustuste kohta
 • sõlmida era- ja töösuhteid, toimida ühiskonna aktiivse liikmena
 • hankida infot päevakajaliste sündmuste kohta
 • selgitada-kaitsta väitluses oma üldisi poliitilisi vaateid ja seisukohti
 • jutustada massimeedia materjali põhjal edasi uudist või mud värsket infot, kirjeldada allika toel mingit sündmust
 • üldjoontes kirjeldada majandussüsteemi ja õiguskorda, sellekohase teabe hankimise võimalusi
 • kirjeldada kodanike ja residentide põhiõigusi ja –kohustusi
 • hankida talle vajalikku infot majanduselu aspektide kohta
 • küsida kaaslaselt infot erinevate asutuste kohta (politsei, kohtusüsteem, jne) ning vastata ise küsimustele
 • selgitada oma vaateid majandusele
 • väljendada arvamust majanduses toimuva kohta
 • selgitada vaateid turvalisuse, kuritegevuse ja selle vastu võitlemise kohta
 • rääkida rahaasju puudutavatest teemadest
 • pöörduda abi saamiseks vastavate organite poole
 • hankida ja jagada teavet haridussüsteemi, koolivõrgu, konkreetse kooli, eriala õppimise ja õpetamise kohta ning anda selgitusi
 • väidelda haridust puudutavatel teemadel

6. moodul – Keskkond ja geograafia

Sisu: B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:
 • loodus- ja tehiskeskkond
 • maa ja linn
 • keskkonnaprobleemid
 • loodushoid
 • rahvastik
 • ilmastik
 • selgitada oma vaateid keskkonna reostuse ja –kaitse teemadel
 • vestelda ja väidelda geopoliitilistel teemadel

7. moodul – Inimsuhted

Sisu: B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:
 • küllakutse ja külaskäik
 • külaline ja võõrustaja
 • kohtumised inimestega
 • sõprus ja tutvus
 • kirjavahetus
 • klubitegevus
 • suhtlemine ja Internet
 • tähtsad sündmused
 • inimsuhted
 • hankida ja jagada infot ühiskonnas toimuva üle
 • põhjendada oma kuulumist/mittekuulumist ühingusse, klubisse, vms
 • kirjeldada detailselt tegevusi, suhteid, sündmuseid
 • jutustada oma kultuurist ja kultuurinähtustest

8. moodul – Igapäevane elu

Sisu: B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:
 • olmeprobleemid
 • inimene kui teenindaja
 • pank ja pangateenused (hoiused, laenud, maksed) internetipank
 • post
 • telefon, mobiilside ja pakutavad teenused
 • teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus, jne)
 • sisseostude tegemine
 • ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid, jne)
 • toiduained
 • tarbekaubad
 • reklaam ja tarbimine
 • hind ja kvaliteet
 • interneti- ja kataloogikaubandus
 • soodustused, liisimisvõimalused
 • toitumisharjumused
 • tervislik toit
 • söögikohad ja väljas söömine
 • lauakombed
 • ühissõidukid
 • isiklikud liiklusvahendid
 • liikluskorraldus
 • ohutu liiklemine
 • selgitada ja põhjendada oma eelistusi poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas või vastumeelsust nende suhtes
 • diskuteerida reklaami ja reklaamiviisi üle
 • seista oma huvide eest
 • pöörduda teeninusasutustesse, kirjeldada soove/vajadusi
 • kirjeldada pere, kodukandi ja elukoha igapäevaseid ja pidulikke toitumisharjumusi, söögi- ja joogivalikut, lauakombeid
 • kirjeldada oma toitumisharjumusi, lemmiktoitu või –jooki, maitseelamusi, argi- ja pidulauda, lemmikrestorani, jne
 • jagada nõuandeid
 • esitada kaebuseid ja neid põhjendada

9. moodul – Tervis ja heaolu

Sisu: B2-tasemel keelekasutaja suudab lisaks madalamatel tasemetel kirjeldatud oskustele:
 • enesetunne ja tervislik seisund
 • arstiabi
 • ravikindlustus ja haigekassa
 • haiguste ennetamine
 • tervisesport
 • hügieen
 • õnnetusjuhtumid ja haigused
 • ravimid
 • tasuta ja tasuline arstiabi
 • suitsetamine, alkohol, narkootkumid
 • vestelda ja väidelda ning esitada küsimusi tervise ja enesetunde teemadel
 • kirjeldada õnnetusjuhtumit, taotleda arstiabi
 • esitada ja põhjendada oma tervist puudutavaid vaateid
 • pöörduda arsti poole ja kirjeldada kaebuseid

B2

 ÕPIVÄLJUNDID 

Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnele jaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

 • KEELEPAGASI ÜLDINE ULATUS – oskab keelt piisavalt, et sõnu otsimata selgelt kirjeldada vajalikku ja väljendada seisukohta üldistel teemadel. Kasutab ka liitlauseid ja lauseühendeid.
 • GRAMMATILINE KORREKTSUS – valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu ja suudab enamiku vigadest ise parandada.
 • KÕNE LADUSUS – oskab kõne tempo hoida enam-vähem ühtlasena ka pikemate kõnelõikude korral. Võib kõhelda vormide ja väljendite valikul, kuid pikemaid pause teeb harva.
  SUHTLUS – oskab vestlust alustada ja sobival ajal kõnevooru võtta; oskab soovi korral vestlust lõpetada, kuid ei pruugi seda alati teha kõige kohasemal viisil. Oskab toetada arutluse käiku, näidates, et mõistab kuuldut, haarates teisi kaasa, jne.
 • TEKSTI SIDUSUS – oskab kasutada piiratud hulgal sidumisvõtteid, mis lubab ühendaad lausungid selgeks, sidusaks tekstiks. Mõttekäik võib seejuures jääda mõneti katkendlikuks, eriti pikemates lõikudes.

Kasutatavad metoodikad

Täiskasvanute õpimotivatsiooni ülevalhoidmiseks peavad olema täidetud mitmed tingimused:

 • turvaline ja toetav õpikeskkond (koostöö ja vastastikune austus õpetaja ja õppijate vahel, tingimustele vastav õpperuum);
 • huvi õpitava aine vastu, selle olulisus igapäevases elus;
 • õpetajapoolne toetav tagasiside;
 • erinevate õppemeetodite kasutamine.

Lähtuvalt eeltoodust ja sellest, et õpetamisel toetatakse õppuri iseseisvust ja aktiivsust, kasutatakse inglise keele õpetamisel erinevaid metoodilisi lähenemisviise, millest kaks peamist on:

I Kommunikatiivne metoodika

Rõhuasetus on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel, keeleõppes kasutatakse õppija isiklikku kogemust, õpitut seostatakse keelekasutusega väljaspool keeletundi. Õppijaid julgustatakse suhtlema algusest peale (õppija ei karda vigu teha).
Eesmärgiks on saavutada suhtluspädevus. Põhirõhk on aktiivsel suhtlemisel, rollimängudel ja paaristööl. Selle meetodi puhul on olulisem/aktiivsem roll õpilasel, õpetajal on toetav roll.

II Aktiivõppe metoodika

Aktiivõppe meetod on kogemuse kaudu õppimine. Kasutatakse paaris- ja rühmatööd, ajurünnakut, arutelusid, rollimänge. Meetod kujundab koostööoskusi, iseseisvat mõtlemist, arendab suhtlemisvilumust.

Keeleõppes arendatakse kõiki osaoskuseid: kirjutamine, lugemine, kuulamine ja rääkimine, grammatika.

Inglise keele kursus sisaldab lähtuvalt sihtgrupi vajadustest nii üldkeelt kui ka tööalast inglise keelt.

Õppevahendid ja õppematerjalid

Vastavalt grupi keeletasemele valitakse õppuritele välja õpikud, mida kasutatakse õppeperioodi vältel, samuti saavad õppurid paljundatud õppematerjalid, mis kursuslaste jäävad alles ka pärast kursuse lõppemist.

Täiendavalt kasutatakse:

 • ühepoolseid sõnakaarte
 • kahepoolseid sõnakaarte
 • grammatika tabeleid
 • dialoogide tekste
 • situatsioonide dialoogide tekste
 • video- ja audiotehnikat

Õppeprogrammi aluseks on võetud  Euroopa Nõukogu ühtne keeleoskustasemete üldskaala­

Hindamine, nõuded lõpetamiseks: Kursuslane osaleb vähemalt 80% auditoorsetes tundides, sooritab iseseisvad tööd.

Koolitatava lõputunnistuse liik/vorm: tunnistus