E-ÕPE: TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖKESKKONNA KOOLITUS 24/7 (24 ak.t)

jaanuar, 2024

E-ÕPE: TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖKESKKONNA KOOLITUS 24/7 (24 ak.t)KOOLITUST SAAB LÄBIDA ENDALE SOBIVAL AJAL!

Aeg

Aastaringne koolitus (2024)

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

119.00€ +km

Koolituse üksikasjad

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS.

Veebikeskkonnas koolituse läbimise kiirus on individuaalne (sõltuvalt lugemiskiirusest, eelnevatest teadmistest jm.). Koolitust saab läbida mitmes osas, vastavalt endale sobival ajal. Koolituse jätkamiseks peale katkestamist, tuleb olemas olevaid paroole kasutades end uuesti sisse logida. Peale sisse logimist, jätkub koolitus kohast, kus see viimati poolikuks jäi.

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele peab TÖÖKESKKONNASPETSIALIST olema töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega töötaja. Koolitusel saab töökeskkonnaspetsialist omandada teadmised kiiresti ja mugavalt.

Töötervishoiu ja tööohutuse alane töökeskkonnaspetsialisti koolitus koosneb neljast osast, sisaldab vaheteste ning lõppeb eksamiga. Kui eksamil on õigete vastuste hulk 100%-st üle 75%-i, loetakse eksam sooritatuks ning koheselt on võimalik tunnistus kas välja printida, salvestada või saata e- postiga edasi. Kui valede vastuste hulk ületab lubatu, ei loeta koolituse eksamit sooritatuks ning tunnistust ei väljastata. Eksami mittesooritamise korral tuleb tellida uus töökeskkonnaspetsialisti koolitus (tasuline).

Töötervishoiu ja tööohutuse töökeskkonnaspetsialisti veebipõhine koolitus vastab  01.09.2021 kehtima hakanud Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.

Töökeskkonnaspetsialisti e-koolituse eksami sooritamine

Eksami sooritamiseks peavad olema läbitud kõik vahetestid. Eksami sooritamiseks on aega kaks tundi.

Eksam koosneb 40-st küsimusest. Igal küsimusel on 4 vastusevarianti. Vastusevariantidest on vaja ära märkida 1 õige vastus.

Eksam loetakse sooritatuks, kui õigete vastuste hulk on vähemalt 75%-i 100-st.

Eksami mittesooritamisel blokeerub koolituskeskkond ning eksami uueks sooritamiseks tuleb tellida uus koolitus (tasuline).

Peale eksami sooritamist, blokeeritakse automaatselt koolituskeskkond ning samade paroolidega uuesti koolitusel osalemine ei ole võimalik.

Töötervishoiu ja -ohutusalase koolituse vastavus: 

Koolituse läbinu (õpiväljund)…

  • tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
  • oskab koostada ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
  • teab töökeskkonna ohutegureid ning oskab neid vältida.

Õppematerjali koostaja: Karin Reinhold

I OSA
1.Töötervishoiusüsteem Eestis
2.Töötajate väljaõpe
3.Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll
Test
II OSA
4.Töökeskkonna ohutegurid. Füüsikalised ohutegurid
5.Töökeskkonna ohutegurid. Keemilised ohutegurid
6.Töökeskkonna ohutegurid. Bioloogilised ohutegurid
7.Töökeskkonna ohutegurid. Füsioloogilised ohutegurid
8.Töökeskkonna ohutegurid. Psühhosotsiaalsed ohutegurid
Test
III OSA
9.Tööõnnetused ja kutsehaigestumised
10.Esmaabi. Tervisekontroll. Tööga seotud haigused.
Test
IV OSA
11.Meelespea töötervishoiu- ja tööohutusalasest tegevusest ettevõttes
12.Uue töötaja juhendamise kava
13.Juhendamise ja väljaõppe registreerimise kaart
14.Tööandja teatis tööõnnetuse toimumisest
15.Arsti teatis tööõnnetuse toimumisest
16.Tööõnnetuse raport
17.Kutsehaigestumise raport
EKSAM

Registreerimisinfo:

Tel: 5347 5016, 5558 3410

e-post: info@kvkoolitus.ee

Koolitus toimub koostöös Koolitusveeb OÜ-ga!
Veebipõhised töökeskkonna ja hügieenikoolitused I Koolitusveeb logo
Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine

Hangi teejuhised

Mine ülespoole