Esmaabi väljaõppe koolitus Jõhvis koos praktilise osaga (eesti keeles)

aprill, 2024

15apr(apr 15)09:0016(apr 16)16:00Esmaabi väljaõppe koolitus Jõhvis koos praktilise osaga (eesti keeles)Koolituse aeg: 15.-16.04.2024

Aeg

15 (Esmaspäev) 09:00 - 16 (Teisipäev) 16:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

82.00 € +km

Koolituse üksikasjad

Koolituse toimumise koht: Kooli 7 Jõhvi, Kersti Võlu Koolituskeskus

1. Õppekava nimetus: Esmaabi väljaõppe koolitus

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus:

 • Õppekava rühm: Töötervishoid ja -kaitse.
 • Õppekava koostamise alus: Tervise- ja tööministri 22. novembri 2018 a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“. Täiskasvanute koolituse seadus.

3. Eesmärk: anda õppijale põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul.

4. Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid;
 • teab ja oskab  kasutada elustamisvõtteid;
 • teab erinevaid verejooksude liike ning oskab osutada esmaabi verjooksude korral;
 • teab ja oskab haavade sidumistehnikat;
 • teab ja oskab abi osutada liigesetraumade korral; teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest;
 • teab ja oskab abi osutada mürgistuste, mürgistuste, mürgistust, põletuste ja külmakahjustuste korral;
 • oskab ära tunda ja kirjeldada erakorralisi haigusseisundeid;
 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;
 • teab, kuidas kasutada AED-aparaati.

5. Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:

 • ettevõttes esmaabi eest vastutavad isikud;
 • lasteaia-, lastehoiu-, noorsootöötajad, laagrikasvatajad ja teised, kellel esmaabi koolitus on kohustuslik;
 • juhiloa, relvaloa taotlejad;
 • vastavalt ettevõtte vajadustele koolitusele suunatud töötajad;
 • koolituse läbiviidava keele oskus.

6. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe maht: 16 akadeemilist tundi, millest  14 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 2 akadeemilist tundi praktilist õpet.
Õppekeskkond: koolituskeskusel on oma õppehoone, mis on varustatud  kõige kaasaegsemate õppevahenditega ning võimaldab tõhusalt toetada õppijaid õpiväljundite saavutamisel.

Esmaabikoolitus toimub ainult kontaktõppena tööohutustingimustele vastavas koolitusruumis. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva kaasaegse tehnikaga ning võimaldab läbi viia praktilist õpet.

Ligipääsetavus: hoone on ühekorruseline ja igasse ruumi saab liikuda ratastooliga (sh  inva-WC), et tagada kõigi õppijate mugavus ja ligipääsetavus.

Tehnilised vahendid: kogu hoones on saadaval tasuta WiFi-ühendus, mis võimaldab õppijatel kasutada digitaalseid ressursse ja veebikeskkondi. Õpperuumis on olemas kaasaegsed tehnilised vahendid: arvuti, projektor , interaktiivne ja pabertahvel. Kohapeal on olemas paljundusaparaat ja printerid.

Elupäästev varustus: koolituskeskusel on olemas automaatne välisdefibrillaator (AED), mis võib olla elupäästev hädaolukorras. Samuti on olemas spetsiaalne AED õppevariant, mida kasutatakse esmaabikoolitustel praktilise õppevahendina  mitmes erinevas keeles.

Kohviku- ja õueala: koolituskeskusel on oma kohvikuala, kus õppijatele pakutakse koolitus-päeval kohvi, teed, kerget einet või lõunat;  õueala võimaldab õppijatel värskes õhus aega veeta sirutspauside ajal .

Tasuta parkla: koolituskeskusel on oma tasuta autoparkla.

Õppevahendid: koolitaja poolt koostatud õppematerjalid, sh digiõppematerjalid; elustamis-mannekeenid, AED aparaat;  praktiliste harjutuste vahendid: kolmnurkrätikud, rullside, plaastrid jpm.

7. Õppeprotsessi kirjeldus , sh õppe sisu, õppemeetodod ja –materjalid

Õppeprotsess: auditoorne õpe ja praktiline õpe, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppesisu

Koolitusel läbitavad teemad:

 • Sissejuhatus: esmaabi põhitõed ning esmaabi andmise ABC: kannatanu seisundi hindamine ja  abi osutamine.
 • Elustamine: uppunu elustamine; elustamine  elektriga seotud õnnetuste korral; elustamine südameinfarkti korral; võõrkehade eemaldamine hingamisteedest; esmaabi osutamine kolju-  ja ajuvigastuste korral; esmaabi osutamine mürgistuste ja söövituste korral AED aparaadi kasutamine; südamemassaaž.
 • Välised verejooksud ja šokk: verejooksu peatamise võtted; šoki olemus ja selle tunnused.
 • Haavad: haavade teke; haavade sidumise tehnika ja reeglid; kolmnurkrätiku kasutamine; praktiliste oskuste omandamine sidumisel.
 • Traumad ja luumurrud: lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus; luumurdudega kaasnevad ohud. Liigesetraumad: nihestused;  nikastused;  põrutused; lahastamise viisid.
 • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid.

Õppemeetodid:

Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine ja analüüsimine; juhitud diskussioon, grupitöö ja arutelu, jooksev tagasiside saamine koolitaja ja õppija vahel.

Kirjandusallikad:

Adlas, R (toim.) (2014). Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat. Tallinn, Innove

European Resuscitation Council Guidelines 2021: First aid https://cprguidelines.eu/

International first aid and resuscitation guidelines 2020. (2020) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva. https://www.globalfirstaidcentre.org/first-aid-guidelines-2020/

Zideman, A.D., Singletary, E.M., Borra, V., Cassan, P., Cimpoesu, C. De Buck, E., Djärv, T., Handley, A.J., Klaassen, B., Meyran, D., Oliver, E., Poole, K. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: First aid, Resuscitation p:270-290 https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.013

Psühholoogiline esmaabi: juhend otsestele abistajatele. (2020). Maailma Tervishoiu Organisatsioon. Sotsiaalkindlustusamet, ohvriabi ja ennetusteenuste osakond. https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/contenteditors/Ohvriabi/psuhholoogiline_esmaabi_abistajatele_veebi.pdf

8. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorses töös; valikvastustega kontrolltesti sooritamine ning  praktilisete  ülesannete sooritamine.

Hindamismeetod:

 • kirjalik valikvastustega kontrolltest (hõlmab läbitud teemasid);
 • tagasisidestamine
 • praktiliste ülesannete sooritamine.

Hindamiskriteerium

 • õppija on sooritanud kirjaliku valikvastustega kontrolltesti,  kus  õigeid vastuseid peab olema vähemalt 80%.
 • praktiliste ülesannete sooritamisel hinnatakse praktilisi oskusi elustamis- ja traumasituatsioonide lahendamise, tegevuse analüüsimise ja reflekteerimisega.

9. Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st kirjalik valikvastustega test ja praktilised ülesanded .Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100%  auditoorses töös. Osaleja peab sooritama kirjaliku kontrolltesti, kus  õigeid vastuseid peab olema vähemalt 80%.
 • Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst alla 80% ning õpiväljundid täideti osaliselt; võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv koos läbitud teemadega.

Koolitaja:

Argo Soolep –  esmaabi koolitaja; terviseteaduse magister (õendusteadus),  Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-õpetaja. Tervishoiutöötajate registri number N13400, õe kutse.

ÕPPEKAVAGA SAAB TUTVUDA SIIN

Koolituse hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, koolituse praktilist osa, koolituse tunnistust ja kohvipausi!

Lisainfo koolituse kohta:

tel. 5558 3410, 5347 5016

e-post: info@kvkoolitus.ee

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole