Keevisõmbluste kontroll ja katsetamine (veebikoolitus)

oktoober, 2024

31okt09:0014:00Keevisõmbluste kontroll ja katsetamine (veebikoolitus)Koolituse aeg: 31.10.2024

Aeg

(Neljapäev) 09:00 - 14:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

119,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava kinnitamise aeg: 23.04.2024

Õppekava nimetus: Keevisõmbluste kontroll ja katsetamine

Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Keevitaja, tase 4; kompetents: B.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides :       6 tundi

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

 • erialase hariduseta täiskasvanud, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada antud valdkonnas;
 • töötajad, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud keevitustööde teostamine (nt lukksepp, koostelukksepp, metallikonstruktsioonide valmistaja, keskkonnatehnika lukksepp ja teised).

Õppe alustamise nõuded: on soovitatav metallivaldkonnas töötamise kogemus.

Õppekava eesmärgid: anda võimalus professionaalselt ja vastavalt standardile teostada keevisõmbluste visuaalne kontroll.

Õpiväljundid:

 • teostab keevisõmbluste visuaalset kontrolli erinevatel viisidel;
 • teab keevisõmbluste kvaliteedi standardeid;
 • oskab täita keevisõmbluste visuaalse kontrolli juhendit.

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 4 tundi

 1. Keevitus ja külgnevad protsessid. Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel. Standardid.
 2. Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited (välja arvatud kiirguskeevituse meetodid). Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järg. Standardid.
 3. Mittepurustav kontroll (NDT):
 • Visuaalne uuring (VT)
 • Visuaalne uurimine
 • Keevituse lõpetatus
 • Keevisõmbluse mõõtmed
 • Keevisliite komponentide kuju, mõõtmed ja hälbed
 • Keevisliite välimus
 • Röntgenkatse (RT)
 • Digitaalne röntgenkatse (DRT)
 • Ultrahelikatse (UT)
 • Kapillaarne katsetamine ehk penetrantkatse (PT)
 • Magnetpulberkatse (MT)
 • Tiheduskatsevaakumiga (LT)
 • Metallipaksuse mõõtmine ultraheli meetodil

4. Mittepurustav kontrolli teised viisid

5. Purustav kontroll

 • Metallograafiline kontroll
 • Keemiline analüüs
 • Mehaanilised katsed
 1. Dokumentatsioonide vormistamise nõuded (instruktsioonid, protokollid)

Praktiline töö – 2 tundi

 • Dokumentatsioonide koostamine
 • Mõõtmise seadmetega visuaalse kontrolli läbiviimine

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktiline töö.

Vajalike õppematerjalide loend:

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale. Kursuse lõpetamisel jäävad koolitatavale konspektid ja paljundatud õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid: õppes osalemine  – 90 % ja testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Irina Leppik – kõrgharidus, insener-mehaanik.

Info ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55573410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine 

Hangi teejuhised

Mine ülespoole