Kõrgustööd ja statsionaarse korvtõstuki juhtimine tõstetöödel

august, 2024

14aug(aug 14)09:0015(aug 15)15:00Kõrgustööd ja statsionaarse korvtõstuki juhtimine tõstetöödelKoolituse aeg: 14.08 - 15.08.2024

Aeg

14 (Kolmapäev) 09:00 - 15 (Neljapäev) 15:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

320,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava kinnitamise aeg: 23.04.2023

 Õpekava nimetus: Kõrgustööd ja statsionaarse korvtõstuki juhtimine tõstetöödel

Õppekava rühm: Mehaanika ja metallitöö

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: Keevitaja, tase 4; kompetents: B.2.5 Poolautomaatsete keevitustööde tegemine ja detailide järeltöötlemine

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides :       16 tundi

 • sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 8 tundi
 • sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides: 8 tundi

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

 • erialase hariduseta täiskasvanud, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada antud valdkonnas;
 • töötajad, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud keevitustööde teostamine (nt lukksepp, koostelukksepp, metallikonstruktsioonide valmistaja, keskkonnatehnika lukksepp ja teised).

Õppe alustamise nõuded: on soovitatav metallivaldkonnas töötamise kogemus.

Õppekava eesmärgid: anda õppijale teoreetilised teadmised ja praktilised oskused statsionaarse korvtõstuki ehituse, kasutuse ja tehnilise teenindamise kohta, tõstukitega töö organiseerimise kõrgustöödel.

Õpiväljundid:

 • omab ülevaadet erinevatest statsionaarsetest korvtõstukitest ja nende kasutusalast objektil;
 • teeb iseseisvalt tõstetöid statsionaarse korvtõstukiga;
 • järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid kõrgustöödel, tellingute kasutamises ja statsionaarse korvtõstuki juhtimisel.

Õppe sisu:

 1. Auditoorne töö – 8 tundi

Kõrgustööd: ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite kasutamine, ajutisel kõrgtööl kasutatavate töövahendite hooldamine ja kontrollimine.

Statsionaarse korvtõstukid: otstarve, kasutuse valdkond, tehnilised andmed, nende sõlmede otstarve ja ehitus, juhtimine.

Tellingute kasutamine: tellingute paigaldamise, demonteerimise või muutmise plaani mõistmine, tellingutele lubatud koormus, kaitsemeetmed, mida kasutatakse halbade või kiiresti muutuvate ilmastikutingimuste puhul, tellingute kahjustumise vältimiseks.

Tööohutus ja töötervishoid: töötervishoiu ja tööohutuse seadus, kõrgtööde seadusandlus, statsionaarse korvtõstuki  kasutamise ja katsetamise eeskirjad ja juhendid, korvtõstuki kasutamise ja katsetamise eeskirjad ja juhendid.

 1. Praktiline töö – 8 tundi

Statsionaarse korvtõstuki juhtimise praktika: statsionaarse korvtõstukijuhi ametijuhendiga tutvumine, tööoperatsioonide ja juhtimisvõtete omandamine, töö lõpetamine, tehnilise seisukorra hindamine, parkimine.

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktiline töö.

Vajalike õppematerjalide loend:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.
 • Kõrgtööde seadusandlus.
 • Statsionaarse korvtõstuki kasutamise ja katsetamise eeskirjad ja juhendid.
 • Korvtõstuki kasutamise ja katsetamise eeskirjad ja juhendid

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

Kursuse lõpetamisel jäävad koolitatavale konspektid ja paljundatud õppematerjalid.

 Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80% läbimine ja kirjaliku testi ja praktilise töö sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod: kirjalik test ja praktiline töö

Hindamiskriteeriumid:

 • valikvastusega test arvatakse sooritatud, kui on tehtud positiivselt 70% testist;
 • tõsteharjutusi ja ülesandeid hinnatakse vaatluse teel, jälgides õppija võimekust tõstukit iseseisvalt, ohutult ja keskkonda säästvalt juhtida.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus: Gennadi Karp – keskeriharidus,  ehitusvaldkonna spetsialist, täiskasvanuid koolitab üle 10 aasta.

Info ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55573410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine 

Hangi teejuhised

Mine ülespoole