Lõhkaja. Kohustuslikud väljaõppekursused tööandjatele.

aprill, 2024

08apr(apr 8)09:0012(apr 12)15:30Lõhkaja. Kohustuslikud väljaõppekursused tööandjatele.Koolituse aeg: 08.04 - 12.04.2024

Aeg

8 (Esmaspäev) 09:00 - 12 (Reede) 15:30

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

400,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava kinnitamise aeg: 11.03.2024

Kursuse nimetus: Lõhkaja

Õppekavarühm: Kaevandamine ja rikastamine

Õppekava koostamise alus: Lõhkaja, tase 3

 Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides :       80

 • Auditoorse töö maht                                                           40
 • Praktilise töö (praktika) maht                                                                40

(praktika toimub ettevõttes, kust suunatakse õpetusele kursuse osaleja)

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:  Täiskasvanud, kes töötavad või töötasid   mäetööstusettevõtetes (näiteks: Mäe-, karjääri-, protsessitööline, koristusteetööline, läbindaja, allmaalukksepp-elektrik,  lõhkaja jm.)  ning kellele see kursus on tööalaseks täienduseks.

Koolitus sobib täiendõppeks praktilist kogemust omavatele töötajatele.

Nõuded õpingute alustamiseks:  erialane töökogemus vähemalt  4 kuud.

 Õppe eesmärgid: Anda lõhkaja lisaeriala mäetöölistele.

Õpiväljundid:

 • nimetab lõhketööde materjalide omadusi, liigitamist ja kasutamise alasid;
 • loeb puur- ja lõhketööde projekte, arvestades jooniste kasutamispraktikat, erialast terminoloogiat ja joonistel kasutatavaid tingmärke;
 • järjestab oma tööülesandest lähtuvad tööoperatsioonid, arvestades ajagraafikut ja lõhketööde põhimõtteid;
 • komplekteerib vajalikud töövahendid, mõõteriistad, kontrollib nende nõuetele vastavust;
 • lähtudes kasutatavate töövahendite ja lõhkeainete kokkulepitud logistikast, on teadlik kasutavate ainete keskkonnamõjudest ning keskkonnahoiu ja jäätmekäitluse nõuetest;
 • arvestab objektipõhiste töökaitse eeskirjadega, teab lõhketöö läbiviimisega seotud riske (nt muljumis-, plahvatus-, mürgitus-, varisemisoht), tunneb ära ohtlikud olukorrad ja oskab ohuolukorras käituda.

Õppe sisu:

 1. Auditoorse töö teemad

Plahvatuse mõiste ja olemus – 3 tundi

Plahvatuse olemus ja energia; lõhkeaine tundlikkus; detonatsiooni mõiste, kiirus ja püsivus; algimpulss; plahvatuse ergutamine ja vormid ning plahvatuse töö iseloomustus.

Lõhkeained ja nende omadused – 3 tundi

Eriotstarbelised lõhkeained, tööstuslikud lõhkeained, lõhkeainete komponendid,  initsieeriv lõhkeaine, lõhkematerjalide klassifikatsioon.

Lõhketöö meetodid – 4 tundi

Lõhkelaengu mõiste ja elemendid, lõhkelaengu suuruse arvutuse ja paigutuse alused.

Lõhkamisviisid ja lõhkevahendid   – 5 tundi

Tulesüütega lõhkamine, elektrisüütega lõhkamine, detoneeriva nööriga lõhkamine, lõhkemisvahendite ehitus.

Lõhketöödel kasutatavate seadmete, tööriistade ja -vahendite ning kontrollmõõteriistade kasutamine –  8 tundi

„МАРС“ , ООМ-2, -3  otstarve, töö.

 Lõhkematerjalide käitumine – 2 tundi

Lõhkematerjalide hoidmine ja arvestus, lõhkematerjalide kohaletoimetamine, kaevandusse laskumine, lõhkematerjalide katsetamine ja hävitamine.

Töökeskkonna ohutus – 3 tundi

Tööohutus, töötervishoid ja  tööhügieen, elektri- ja tuleohutus, keskkonnakaitse jäätmekäitlus, esmaabi, tegutsemine tööõnnetuse korral

Tööohutus lõhketöödel – 12 tundi

Lõhketööde ohutute kauguste määramine, lõhketööde ohutuseeskiri, töökoha korraldus allmaalõhketöö ohutus, lõhketöö personali struktuur ja liikmete rollid, kutsetegevust reguleerivad õigusaktid, s.h. lõhkematerjaliseadus

 1. Praktiline töö (praktika) – 40 tundi

Ettevõttepraktika (praktika toimub ettevõttes, kust suunatakse õpetusele kursuse osaleja)

Praktika käigus koolitatav arendab, täiendab ja rakendab koolitusel omandatud teadmisi ning oskusi praktilises töökeskkonnas.

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktika

 Vajalike õppematerjalide loend:

Eesti Vabariigi Lõhkematerjaliseadus.

Eesti Vabariigi Maapõueseadus.

Kaevandamise ohutusnõuded :

 • K 142. Lõhkematerjali käitlemise kord Estonia kaevanduses.
 • Руководство по ведению взрывных работ и обороту взрывчатых материалов на шахтах VKG Kaevandused OÜ.

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

 Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid: õppes osalemine  – 80 % ja testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Sergey Ovsyannikov – kõrgharidus, mäeinsener.

Irina Linde – kõrgharidus, mäeinsener-mehaanik.

 Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole