Lõhkaja ja lõhkemeistri täiendõpe. Kohustuslikud väljaõppekursused tööandjatele.

aprill, 2024

10apr(apr 10)09:0012(apr 12)15:30Lõhkaja ja lõhkemeistri täiendõpe. Kohustuslikud väljaõppekursused tööandjatele.Koolituse aeg: 10.04 - 12.04.2024

Aeg

10 (Kolmapäev) 09:00 - 12 (Reede) 15:30

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

220,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava kinnitamise aeg: 11.03.2024

 Kursuse nimetus:  Lõhkemeistrite  väljaõppe koolitus

Õppekavarühm:  Kaevandamine ja rikastamine

Õppekava koostamise alus: Lõhkemeister, tase 5

 Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides :       24

auditoorse töö  maht                           24

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded: Lõhkajad

Nõuded õpingute alustamiseks: omama vähemalt kuuekuulist töökogemust  lõhkejana

 Õppe eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on erialaselt koolitada karjääris (pealmaa) ja kaevanduses (allmaa) töötavad lõhkajad lõhkemeistriks.

 Õpiväljundid:

Teab:lõhketööde ohutuseeskirju,  plahvatuse mõistet ja olemust, lõhkeaineid ja lõhatavat materjali, erinevaid lõhketöö meetodeid, lõhkevahendeid, lõhketöödel kasutatavatest seadmetest, tööriistadest ja – vahenditest ning kontrollmõteriistade kasutamist, allmaalõhketööst (s.h. tolmu- ja gaasiplahvatusohtlikus kaeveõõnes).

Oskab hinnata töökoha ohutegureid, tegutseda ohuolukorras.

Õppe sisu

 1. auditoorse töö teemad

Üldteadmised mäendusest

 • Lõhketöö personali struktuur ja liikmete rollid
 • Kutsetegevust reguleerivad õigusaktid, s.h. lõhkematerjaliseadus

Lõhketöö meetodid 

 • lõhkamise viisid; elektrisüütega lõhkamine emulsioonilõhkeaine kambriplokkides
 • lõhkamine; erivahenditega lõhkamine
 • lõhkelaengu suuruse arvutuse ja paigutuse alused
 • lõhkematerjali dokumentatsiooni läbiviimine

Lõhkamisvahendid 

 • detoneeriv nöör, detonaatorid, detonatsioonireleed, mitte-elektrilised, spetsiaalsed detonatsiooni edastajad
 • Lõhketöödel kasutatavate seadmete, tööriistade ja -vahendite ning kontrollmõõteriistade kasutamine

Töökeskkonna ohutus

 • Tööohutus, töötervishoid, tööhügieen, elektri- ja tuleohutus, keskkonnakaitse,
 • Jäätmekäitlus

Lõhketööde ohutuseeskirjad

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud.

 Vajalike õppematerjalide loend:

Eesti Vabariigi Lõhkematerjaliseadus.

Eesti Vabariigi Maapõueseadus.

Kaevandamise ohutusnõuded :

 • K 142. Lõhkematerjali käitlemise kord Estonia kaevanduses.
 • Руководство по ведению взрывных работ и обороту взрывчатых материалов на шахтах VKG Kaevandused OÜ.

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

 Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid: õppes osalemine  – 80 % ja testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Sergey Ovsyannikov – kõrgharidus, mäeinsener.

Irina Linde – kõrgharidus, mäeinsener-mehaanik.

 

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole