Põrandalt juhitavate tõsteseadmete juhtimise õigusega troppija (tõstejõuga alla ja üle 5t) (vene keeles). Kohustuslikud väljaõppekursused tööandjatele.

aprill, 2024

16apr09:0015:30Põrandalt juhitavate tõsteseadmete juhtimise õigusega troppija (tõstejõuga alla ja üle 5t) (vene keeles). Kohustuslikud väljaõppekursused tööandjatele.Koolituse aeg: 16.04.2024

Aeg

(Teisipäev) 09:00 - 15:30

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

89,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Kursuse nimetus:  Põrandalt juhitavate tõsteseadmete juhtimise õigusega troppija (tõstejõuga alla ja üle 5t)

Õppekavarühm:      Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ehituspuusepp, tase 4; Müürsepp, tase 4

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides : 8

Teooriatundide maht 8

Praktilise töö maht (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektori ning arvutiga.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded: Töölised, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud  troppimise töö teostamine ning  üle 5t  masinate ja -mehhanismid maast juhtimine (näiteks: laohoidja, ehitaja, liikurmasinajuht, lukksepp, koostelukksepp, betoonkonstruktsioonide ehitaja, keevitajamüürsepp jne).

Õppe alustamise nõuded: Erialane kogemus, vähemalt põhihariduse olemasolu

Õppekava eesmärgid: Anda troppija lisaeriala töölisele, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud  troppimise tööd.

Õpiväljundid:

  • omab ülevaadet erinevatest tõstemehhanismidest ja nende kasutusalast objektil
  • kasutab materjalide laadimisel tõstetroppe, järgides troppimise ja koormakinnituse nõudeid ning tööohutust
  • juhendab märguannetega tõsteseadme juhti tõstetöödel
  • teeb iseseisvalt tõstetöid mehitamata tõsteseadmetega
  • järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid troppimisel ja tõstetöödel

Õppe sisu

Troppimine ja tõstetööde tegemine – 2 tundi

Troppide liigid, valik, prakeerimine, koormakinnituse nõuded, tõstetööde teostamise eripärad sõltuvalt tõsteseadmest, lastide liigid ja troppimine, lastide kantimine.

Lastide ladustamine

Tõstemasinate ja –mehhanismide juhtimine ning nendele esitatavad nõuded- 4 tundi

Otstarve, tehnilised andmed, kasutustingimused, tehniline hooldus

Tööohutus ja töötervishoid– 2 tundi

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, masina ohutuse seadus,  troppimistöödel kehtivad ohutusnõuded; troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik.

 Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud.

Vajalike õppematerjalide loend:

Seadme ohutuse seadus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.  Troppimistööde ohutusjuhend.

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

Kursuse lõpetamisel jäävad koolitatavale konspektid ja paljundatud õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid: õppes osalemine  – 80 % ja testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus: Gennadi Karp – keskeriharidus,  ehitusvaldkonna spetsialist, täiskasvanuid koolitab üle 10 aasta.

Info:

info@kvkoolitus.ee

5558 3410, 5347 5016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole