Täienduskoolitus sisetööde elektrikule 4.taseme kutse taastõendamiseks. Koolituskeskus on Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) liige.

veebruar, 2024

26veeb01märTäienduskoolitus sisetööde elektrikule 4.taseme kutse taastõendamiseks. Koolituskeskus on Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) liige.Koolituse aeg: 26.02.2024

Aeg

Veebruar 26 (Esmaspäev) 09:00 - Märts 1 (Reede) 15:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

280,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava nimetus: Täienduskoolitus sisetööde elektrikule 4.taseme kutse taastõendamiseks

Õppekavarühm: Elektrienergia ja energeetika

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Sisetööde elektrik, tase 4.

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides : 20

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub õppeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

 • elektriala spetsialistid kelle erialased teadmised, oskused vajavad täiendamist või lisaoskuseid
 • inimesed, kes soovivad 4.taseme sisetööde elektriku kutsetunnistuse kehtivusaega pikendada;

Õppe alustamise nõuded:Ttöökogemus antud valdkonnas ja sisetööde elektrik, 4.tase kutsetunnistuse omamine

Õppekava eesmärgid: täienduskoolituse eesmärk on tõsta töötavate elektrike kompetentside taset

Õpiväljundid:

 • paigaldab nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste elektritarvikuid, -juhistikke ja -seadmeid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • kavandab elektripaigaldiste ja tarvitite käidutoimingud lähtudes etteantud käidukavast;
 • mõistab seadme ohutuse seaduse ja elektripaigaldiste käidutoimingutega seonduvaid mõisteid, käsitlusala ja nõudeid;
 • tunneb elektripaigaldistes kasutatavaid voolu ja pingega seotud kaitseviise;
 • tunneb nõudeid seadmetele ja kaablitele, mida paigaldatakse elektripaigaldistesse;
 • tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetes

Õppe sisu:

 • Madalpinge elektriaparaadid, 4 tundi
 • Kaitselülitid, rikkevoolukaitselülitid, 4 tundi
 • Elektrivarustus: ettevõtete elektrivarustuse süsteemid, juhtmete ristlõike valimine, 4 tundi
 • Käit ja käidutoimingud. Standardi EVS-EN 50110-1 nõuded, 4 tundi
 • Seadme ohutuse seadus ja sellega seotud õigusaktid, 4 tundi

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelu. 

Vajalike õppematerjalide loend:

 • Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.
 • Standard EVS-EN 50110-1
 • Elektriohutusseadus
 • Seadme ohutuse seadus

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 80% ulatuses.

 

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Juri Mürsep –  elektriinsen, erialane kõrgharidus, töökogemus  üle 25 aastat.

Anton Bronnikov- rakenduskõrgharidus, õpetaja  tehnoloogia valdkonnas.

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole