Täienduskoolitus tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega

veebruar, 2024

26veeb(veeb 26)09:0008mär(mär 8)15:00Täienduskoolitus tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutegaKoolituse aeg: 26.02.2024

Aeg

Veebruar 26 (Esmaspäev) 09:00 - Märts 8 (Reede) 15:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

620,00 (+ km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava nimetus:  Täienduskoolitus tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus:  Kutsestandardid; Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase4;

Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4.

Sotsiaalkaitseministri 26.04.2022 määrus nr 38 „Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele“ lisa 1 “Tegevusjuhendaja koolituse kava”. 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40

Ajakava: Koolitus toimub 3 korda nädalas kell 09.00-15.00. Tunniplaan võub muutuda!

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub õppeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiga.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

Tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad.

Õppe alustamise nõuded: töökogemus antud valdkonnas.

Õppe eesmärgid:

Anda ülevaate äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikute või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikute toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel.

Õpiväljundid

 • mõistab äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire olemust;
 • järgib enda töös ja klientide juhendamisel ergonoomilisi võtteid ning vahendeid;
 • kohandab keskkonna vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele;
 • viib läbi tegevusi vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele. 

Õppe sisu

 • Äärmuslik abi- ja toetusvajadus ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid – 4 tundi
 • Teenust saava isiku toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel – 4 tundi
 • Asendravi – 4 tundi
 • Ergonoomika – 2 tundi
 • Abivahendid ja nende kasutamine -. 2 tundi
 • Keskkonna kohandus vastavalt teenust saava isiku vajadustele – 4 tundi
 • Tegevuste planeerimine ja elluviimine – 2 tundi
 • Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid – 4 tundi
 • Raskesti mõistetav käitumine – 8 tundi
 • Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon – 6 tundi

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud.

Vajalike õppematerjalide loend:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Tegevusjuhendaja käsiraamat. https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130156046355_Tegevusjuhendaja_kasiraamat_est.pdf 05.05.2023

Sotsiaalkindlustusamet http://sotsiaalkindlustusamet.ee/et

Sotsiaalministeerium https://www.sm.ee/et

Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

 • Läbitud teoreetiline väljaõpe koolis vähemalt 80% ulatuses;
 • Praktilised situatsioonülesanded. Hindamiskriteerium: positiivseks soorituseks on vaja koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal lahendada praktiline situatsioon.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Irina Moskvitina –  kõrgharidus, psühholoog

Ljubov Dorošenko- erialane keskeriharidus, TBRI praktik

 

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole