Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabiandja väljaõppega

aprill, 2024

08apr(apr 8)09:0020juuni(juuni 20)15:00Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabiandja väljaõppegaKoolituse aeg: 08.04. - 20.06.2024

Aeg

Aprill 8 (Esmaspäev) 09:00 - Juuni 20 (Neljapäev) 15:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

2500,00 (km-ga)

Koolituse üksikasjad

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Õppekava nimetus: Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabiandja väljaõppega

Õppekavarühm:          Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus:

Kutsestandardid:

 • Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase4;
 • Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4.

Sotsiaalkaitseministri 26.04.2022 määrus nr 38 „Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele“ lisa 1 “Tegevusjuhendaja koolituse kava”.

Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku  töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:                                         276

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:                                         196

(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:                                           64

(juhendav praktika)

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:         16

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

 • isikud, kes soovivad tööle asuda erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodu, haigla, lastekodu, kool, lasteasutus, varjupaik, päevakeskus jne);
 • sotsiaalvaldkonnas töötavad isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi, et olla konkurentsivõimelisem tööturul;
 • isikud, kes soovivad hakata pakkuma tegevusjuhendajana teenust kriisi või psühho-sotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele.

Õppe alustamise nõuded: vähemalt põhihariduse olemasolu või töökogemus antud valdkonnas, või soov asuda tööle tugiisikuna

Õppe eesmärgid: Anda vajalikud teadmised ja oskused sotsiaal- ja tugiisiku töö alal.

Lisaks erialastele oskustele annab koolitus võimaluse harjutada eesti keeles arusaamist ja rääkimist  (praktiline töö toimub eesti keeles).

Õpiväljundid:

 • teab Eesti Vabariigi sotsiaalkaitse ja sotsiaalhoolekande peamisi põhimõtteid ning riigi ja perekonna kohustusi abivajaduse korral;
 • oskab kasutada klienditöös erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid;
 • oskab töötada erivajaduste ning sõltuvushäiretega inimestega ja nende lähedastega; pikaajaliste töötutega ning vanglast vabanenutega;
 • oskab lahendada tööülesannetest tulenevaid situatsioone;
 • saab teadmisi ja oskusi, mida ta saab rakendada esmaabi osutamisel;
 • Oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani;
 • Oskab teha oma töös eetilisi valikuid.

 

Õppe sisu

Sissejuhatus – psüühilise erivajadusega inimene ja erihoolekandeteenused – 40 tundi

 • Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis
 • Erihoolekandeteenuste sihtrühmad ja eripära
 • Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine
 • Raskesti mõistetav käitumine
 • Meeskonna- ja võrgustikutöö erihoolekandes

Põhiained – erihoolekandeteenuseid kasutavad sihtrühmad –54 tundi, praktiline töö – 28 tundi

 • Psüühikahäired, sh intellektipuue
 • Äärmuslik abi- ja toetusvajadus
 • Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega
 • Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus

Põhioskused – klienditöö alused – 46 tundi, praktiline töö – 30 tundi

 • Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
 • Tegevuse analüüs ja kohandamine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Klienditöö meetodid
 • Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
 • Tegevusplaani koostamine
 • Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused

Spetsiifilised oskused klienditöös – 40 tundi, praktiline töö – 6 tundi

 • Rühmatöö klienditöös
 • Raskestimõistetava käitumise juhtimine
 • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
 • Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös

Esmaabi – 16 tundi

 • Õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine.
 • Eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral).
 • Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine).
 • Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused.
 • Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral.
 • Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine.
 • Esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral.
 • Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

 Lõputöö – tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule – iseseisev töö 16 tundi

Tegevusplaani koostamisel kasutatakse vestlust, vaatlust ning abi- ja toetusvajaduse hindamise kokkuvõtet, olemasolu korral ka rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärke. Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest:

 • isiku enda ja/või tegevusjuhendajatega/lähedastega koostöös saavutatavad
 • eesmärgid järgmis(t)eks aasta(te)ks;
 • alaeesmärgid;
 • tegevused alaeesmärkide saavutamiseks koos ajakavaga;
 • kokkuvõte eesmärkide saavutamisest.

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, seminar, grupitöö, praktilised harjutused, iseseisev töö.

Vajalike õppematerjalide loend:

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

 • Läbitud teoreetiline väljaõpe koolis vähemalt 80% ulatuses;
 • Tegevusplaani koostamine (iseseisev töö) ja suuline kaitsmine Hindamiskriteerium: tegevusplaan on koostatud vastavalt esitatud nõuetele ning õppija suudab seda suuliselt kaitsta
 • Praktilised situatsioonülesanded. Hindamiskriteerium: positiivseks soorituseks on vaja koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal lahendada praktiline situatsioon.
 • Osalenud esmaabi väljaõppes täies ulatuses, sooritanud praktilised ülesanded ning esmaabialaste teadmiste valikvastustega test. Test arvatakse sooritatud, kui on tehtud positiivselt 70%.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

 • Irina Moskvitina –  kõrgharidus, psühholoog
 • Ljubov Dorošenko- erialane keskeriharidus, TBRI praktik

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

56880405

 

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole