TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE TÄIENDÕPPEKURSUS (8 ak.t)

september, 2024

16sept(sept 16)10:0017(sept 17)17:00TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE TÄIENDÕPPEKURSUS (8 ak.t)Koolituse aeg: 16-17.09.2024

Aeg

16 (Esmaspäev) 10:00 - 17 (Teisipäev) 17:00

Asukoht

Hübriidõpe

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

99,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

PALUME VALIDA TEEMADE JÄRGI ENDALE ÜKS SOBILIK KOOLITUSPÄEV!

Õppekavarühm: Töötervishoid ja -kaitse

Õppekava koostamise alus:
• Tervise- ja tööministri 22. novembri 2018 a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonna nõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täiendus- ja koolitusasutuses“.
• Täiskasvanute koolituse seadus.

Õppe eesmärk:
• anda osalejatele teadmised tööohutuse ning töötervishoiu korraldusest ettevõtte ning riigi tasandil.

Õpiväljundid:
• teab Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest (TTOS) tulenevaid nõudeid ja kohustusi nii tööandjale kui töötajale ning üldiseid korralduslikke nõudeid;
• Teab TTOS-st tulenevate määruste (rakendusaktide) korralduslikke nõudeid;
• teab töökeskkonna ohutegureid ning nende maandamise meetmeid;
• oskab koostada töökeskkonna riskianalüüsi ning tegevuskava;
• oskab kaasata teenuseosutajaid, töötervishoiuspetsialiste.

Sihtgrupp:
• töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, tööandjad; muu isik, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Õppe alustamise tingimused:
• õppija peab mõistma koolituse läbiviimise keelt;
• veebikoolitusel ja e-õppes osalemiseks on vajalik internetiühendus, arvuti, kaamera ja mikrofoni olemasolu.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond:
• koolitus võib toimuda kontaktõppena, veebikoolitusena või hübriidõppena;
• kontaktõpe toimub koolitusruumis, mis on varustatud koolituse läbiviimiseks kaasaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumis on sobilik sisekliima ( sh konditsioneer) ning nõuetele vastav valgustus.
• Veebikoolitus toimub veebiplatvormil Zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste omandamisel. Enne koolituse algust saadetakse osalejatele koolitusele sisenemiseks lühiinfo.
• Hübriidõppe korral on võimalus õppijal vastavalt soovile osaleda kas klassiruumis või veebis (Zoom). Hübriidõppes kasutame koolituse läbiviimiseks professionaalset tehnikat, mis võimaldab koolitust läbi viia kvaliteetselt. Osalejad, kes õpivad veebis, tunnevad ennast nagu kontaktõppes kohapeal. Enne koolituse algust saadetakse veebis osalejatele koolitusele sisenemiseks lühiinfo;

Õppeprotsessi kirjeldus sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid):
• Õpe toimub ühel valitud päeval auditoorselt või veebiõppena (k.a hübriidõpe). Koolitused toimuvad tööpäeviti kella 9.00-16.00;
• Koolitusel kasutatavad õppevormid: loeng, arutelu, praktilised harjutused.
• Õppijale edastatakse digitaalselt koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid.

Õppe sisu:
I õppepäev 16.09.2024 (8ak tundi)
1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) – töökeskkonna mõiste, tööolme, tööandja ja töötaja kohustused ja õigused, esmaabi, juhendamine, tervishoiuteenus, tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine), õnnetusoht, tööandja ja töötaja vastutus, riiklik järelevalve.
Selgitatakse seadusest tulenevaid õigusi ning kohustusi ning nende erisusi.

2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Ettevõtte tasandil: töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu.
Vaadeldakse vastutavate isikute tegevusi, üldist korraldust ning korraldamise erinevaid võimalusi olenevalt ettevõtte struktuurist.

II õppepäev 17.09.2024 (8 ak tundi)
3. teema: TTOS ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSED
TTOS alusel on kehtestatud 23 määrust, mida 24 akadeemilise tunni jooksul ei jõua põhjalikult läbi vaadata, seepärast vaadeldakse põhjalikult määrusi, mis koolituse sihtgrupiga seotud.
3.1. Töökohale ning töövahenditele esitatavad nõuded.
3.3. Kuvariga töötamine.
Vaadeldakse laiemalt kontori-ergonoomikat.
3.4. Raskuste käsitsi teisaldamine.
Selgitatakse inimese füsioloogiast tulenevaid iseärasusi raskuste teisaldamisel.
3.5. Teised määrused ning seadused olenevalt ettevõtte tegevusvaldkonnast ning vajadustest. Näiteks Tuleohutuse seadus, Seadme ohutuse seadus, Kemikaaliseadus, selles osas, mis on seotud töökeskkonna ja töötajate ohutuse tagamisega.

4. teema: TÖÖKESKKONNA OHUTEGURID NING MÕJU TERVISELE
4.1. Füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ning psühhosotsiaalsed ohutegurid.
Koolituse raames mõõdetakse praktiliselt füüsikalisi ohutegureid indikaatorseadmetega.
4.2. Töövahendite ning töökeskkonna ergonoomia.

III õppepäev 15.12.2023 (8 ak tundi)
5. teema: ISIKUKAITSEVAHENDID
5.1. Isikukaitsevahendite valimine ning kasutamine.
Koolituse raames näidatakse praktiliselt isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise omapärasid.
6. teema: RISKIANALÜÜS
6.1. Riskianalüüsi mõiste, riski hindamise meetodid, riskide ohjamise abinõud.
6.2. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Täiendõppekursus lõpeb osalejate teadmiste kontrolliga (kirjalik, suuline kontrolltest või tagasisidestamise teel).
Tunnistus väljastatakse õppijatele, kes on osalenud õppetöös vähemalt 100% ning koolitaja on veendunud kirjalikult või suuliselt, et osaleja on saavutanud püstitatud õpiväljundid. Osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt läbitud teemadele ning tunnistusele märgitakse läbitud teemad ja saavutatud õpiväljundid.
Tõend väljastatakse õppijale, kes on osalenud koolitusel alla 80% ja kui koolituse läbiviijal ei ole võimalik veenduda osaleja õpiväljundite saavutamises. Tunnistusele märgitakse läbitud teemad ning reaalselt koolitusel osalemise maht ( ak tundi) ning ainult need õpiväiväljundid, mida saavutati..

Koolitaja: Jüri Kuzmin (Eesti Maaülikool, ergonoomika, MA).

ÕPPEKAVAGA SAAB TUTVUDA SIIN

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tagasiside:
Tagasiside koolituse kohta palume täita: https://kvkoolitus.ee/tagasiside/

Info:

info@kvkoolitus.ee

55583410

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole