Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus vene keeles

oktoober, 2024

15okt09:0015:00Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus vene keelesKoolituse aeg: 15.10.2024

Aeg

(Teisipäev) 09:00 - 15:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

90.00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

 Kursuse nimetus:  Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Õppekavarühm:      Töötervishoid ja -kaitse

Õppekava koostamise alus: Tuleohutuse seadus. Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 38 «Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele». Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1 (Vastu võetud 08.12.1999 nr 377). Vastutava isiku koolitusmaterjal, Päästeamet, OÜ Tuletark OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo, 2013.

 Koolituse kogu maht ak. tundides :       8

                              Teooriatundide maht            6

                             Praktilise töö maht                  2

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

 Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:  Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete ning asutuste tuleohutuse eest vastutavatele isikutele, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine, enesekontrolli aruande esitamine ja evakuatsiooni läbiviimine.

Õppe alustamise nõuded: Erialane kogemus, vähemalt põhihariduse olemasolu.

 Õppe eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

Õpiväljundid:

 • tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte ja oskab juhendada töötajaid tuleohutusalaselt;
 • oskab korraldada ettevõtte tuleohutust;
 • oskab läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli;
 • oskab koostada tuleohutusaruannet.

 Õppe sisu

 • Tulekahjude ennetamine (tulekahjude tekkepõhjused, reeglite kehtestamine tulekahjude ennetamiseks).
 • Tegutsemine tulekahju korral (vastutus, kohustuslikud tegevused, personali teadlikkus, koolitused ja õppused).
 • Olulised korralduslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, enesekontroll ja enesekontrolli tuleohutusaruanne, järelevalve).
 • Olulised ehituslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, ehitise kaasajastamine).
 • Tuleohutuspaigaldiste korrashoiu tagamine (vastutus, kohustused ja järelevalve).
 • Muudatused tuleohutusnõuetes (värskemad kehtima hakanud muudatused ja planeeritavad muudatused).

 Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud

 Vajalike õppematerjalide loend:

 • Tuleohutuse seadus. Vastu võetud 5. mail 2010.a
 • Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule. Siseministri 30. augusti 2010.a määrus nr 39
 • Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumiSiseministri 10. veebruarii 2011.a määrus nr 1
 • Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse. Siseministri 7. jaanuari 2013.a määrus nr 1
 • Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded. Siseministri 1. septembri 2010.a määrus nr 43
 • Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded. Siseministri 2. septembri 2010.a määrus nr 44
 • Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded. Siseministri 7. septembri 2010. a määrus nr 47
 • Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele. Siseministri 30. augusti 2010.a määrus nr 38
 • Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused,tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord. Siseministri 16.02.2021.a määrus nr 7
 • Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Siseministri 30.03.30.03.2017.a määrus nr 17
 • EVS 812-4:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

Kursuse lõpetamisel jäävad koolitatavale konspektid ja paljundatud õppematerjalid.

 Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õppe läbimisel on kohustuslik osaleda 100% kontaktõppe tundides. Suuline vastlus.

 Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Kalju Õunmann – omab tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 156150)

Ahto Luhamäe – omab tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 099661)

Info:

info@kvkoolitus.ee

55583410

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole