Tuletööde tegemise koolitus

august, 2024

15aug09:0015:30Tuletööde tegemise koolitusKoolituse aeg: 15.08..2024

Aeg

(Neljapäev) 09:00 - 15:30

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

90,00 euro (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Kursuse nimetus:  Tuletööde tegemise koolitus

Õppekavarühm:      Töötervishoid ja -kaitse

Õppekava koostamise alus: Tuleohutuse seadus. Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 38 «Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele». Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1 (Vastu võetud 08.12.1999 nr 377)

 Koolituse kogu maht ak. tundides :      8

                         Teooriatundide maht               6

                        Praktilise töö maht                    2

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded: Isikud, kes on ametilt tuleohutusvolinikud ja -spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid

Õppe alustamise nõuded: Erialane kogemus, vähemalt põhihariduse olemasolu.

Õppekava eesmärk on anda tuletöö tegijale teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.

Õpiväljundid:

 • tunneb erinevaid tulekustutite liike
 • oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske
 • oskab kasutada tulekustutit ning orienteerub seotud õigusaktides.

Õppe sisu

Tuletöö ja selle tuleohtlikkus – 2 ak.tundi

 • Tuletöö olemus ja liigid.
 • Tuletööga kaasnevad riskid.
 • Tulekahju olemus ja selle levik.
 • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.

Ohutus tuletöö tegemisel  – 2ak. tundi

 • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
 • Nõuded tuletöö tegemiseks.
 • Vajalikud tingimused tuletööks.
 • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
 • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
 • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.

Tulekahju korral tegutsemine- 2 ak.tundi

 • Käitumine tulekahju korral.
 • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
 • Tulekustutusvahendite kasutamine.

Praktiline harjutus – 2 ak.tundi

Praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest.

 Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, praktika.

 Vajalike õppematerjalide loend:

 • Tuleohutuse seadus. Vastu võetud 5. mail 2010.a
 • Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule. Siseministri 30. augusti 2010.a määrus nr 39
 • Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumiSiseministri 10. veebruarii 2011.a määrus nr 1
 • Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse. Siseministri 7. jaanuari 2013.a määrus nr 1
 • Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded. Siseministri 1. septembri 2010.a määrus nr 43
 • Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded. Siseministri 2. septembri 2010.a määrus nr 44
 • Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded. Siseministri 7. septembri 2010. a määrus nr 47
 • Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele. Siseministri 30. augusti 2010.a määrus nr 38
 • Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused,tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord. Siseministri 16.02.2021.a määrus nr 7
 • Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Siseministri 30.03.30.03.2017.a määrus nr 17
 • EVS 812-4:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

Kursuse lõpetamisel jäävad koolitatavale konspektid ja paljundatud õppematerjalid.

 Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid: õppes osalemine  – 80 % ja testi (suuline) sooritamine vähemalt 50% ulatuses. Praktilise õppetunni jooksul peab iga koolitatav vigadeta sooritama kustutusharjutuse.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Juri Jemeldjazev – kõrgharidus, suur töökogemus tuleohutuse ja tuletõrjejärelevalve valdkonnas, täiskasvanuid koolitab üle 10 aasta.

 

Lisainformatsioon:

tel 53 475 016
tel 555 83 410
E-post:info@kvkoolitus.ee

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole