Programmeeritavad kontrollerid

aprill, 2024

22apr(apr 22)09:0024mai(mai 24)15:00Programmeeritavad kontrolleridKoolituse aeg: 22.04 - 24.05.2024

Aeg

Aprill 22 (Esmaspäev) 09:00 - Mai 24 (Reede) 15:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

680 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava kinnitamise aeg 14.03.2024

 Õppekava nimetus: Programmeeritavad kontrollerid

 Õppekavarühm:          Elektroonika ja automaatika

 Õppekava koostamise alus:

Kutsestandard: Automaatik, tase 4, kompetentsid: B.2.1 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine, B.2.2 Automaatikaseadmete ja -süsteemide käitamine

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:                                         40

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:                                          40

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded: Õppima võib asuda erialase hariduseta täiskasvanu, kes töötab elektriku ja/või automaatika valdkonnas. Koolitus sobib täiendõppeks praktilist kogemust omavatele töötajatele.

Õppe alustamise nõuded: Erialane töökogemus vähemalt 1 aasta, vähemalt keskhariduse olemasolu ja arvuti kasutamise oskus.

Õppe eesmärgid Täienduskoolituse eesmärk on tõsta töötavate automaatiku/elektriku pädevuste taset programmeeritavate kontrollerite kasutamisel.

 Õpiväljundid

 • tunneb kontrollerite tööpõhimõtteid ja oskab neid programmeerida;
 • oskab kontrollereid kasutada juhtimisprotsessis erinevate süsteemide juhtimise alusena;
 • koostab automaatikasüsteemi juhtimisprogrammi õppeprotsessis kasutatavatele programmeeritavatele kontrolleritele, kasutades programmeerimiskeeli LD ja FBD;
 • kontrollib visuaalvaatluse teel programmeeritava kontrolleri (PLC) nõuetekohast toimimist;
 • koostab automaatikasüsteemi juhtimisprogrammi õppeprotsessis kasutatavatele programmeeritavatele kontrolleritele (töö TIA Portal tarkvaraga);

Õppe sisu

 1. Siemens S7-1200 programmeeritavate kontrollerite ja HMI KTP 700 operaatori paneeli programmeerimine – 8 tundi
 2. Juhend S7-1200 kontrolleri ülesseadmiseks TIA Portal tarkvaraga – 8 tundi
 3. Automaatjuhtimissüsteemid, programmeeritavate kontrollerite kasutamine tehnoloogiliste protsesside juhtimisel/haldamisel – 24 tundi

Kasutatavad õppemeetodid: loeng, arutelud, praktilised tööd

Vajalike õppematerjalide loend:

 1. PLC Siemens S7-1200, HMI KTP 700, Siemens TIA portali kasutusjuhendid
 2. Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

Kursuse lõpetamisel jäävad õppijale konspektid ja paljundatud õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

 • Vähemalt 80% õppekava läbimine.
 • Arvestusliku testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses.
 • Praktilise töö läbimine, kus etteantud ülesannete järgi koostab õppija juhtprogrammi, testib, katsetab, leiab juhtimisprogrammist vead ja kõrvaldab need. Programm peab töötama vastavalt kirjeldusele ja kasutusjuhendile.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Juri Mürsep -eriala kõrgharidus

Info:

info@kvkoolitus.ee

5558 3410, 5347 5016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole