Täienduskoolitus sisetööde elektrikule 4.taseme kutse taastõendamiseks (veebikoolitus)

august, 2024

19aug(aug 19)09:0030(aug 30)15:00Täienduskoolitus sisetööde elektrikule 4.taseme kutse taastõendamiseks (veebikoolitus)Koolituse aeg: 19.08.- 30.08.2024 või tellija poolt valitud ajal

Aeg

19 (Esmaspäev) 09:00 - 30 (Reede) 15:00

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

350,00 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava nimetus: Täienduskoolitus sisetööde elektrikule 4.taseme kutse taastõendamiseks

Õppekavarühm: Elektrienergia ja energeetika

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Sisetööde elektrik, tase 4.

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides : 20

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub õppeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

 • elektriala spetsialistid kelle erialased teadmised, oskused vajavad täiendamist või lisaoskuseid
 • inimesed, kes soovivad 4.taseme sisetööde elektriku kutsetunnistuse kehtivusaega pikendada;

Õppe alustamise nõuded:Ttöökogemus antud valdkonnas ja sisetööde elektrik, 4.tase kutsetunnistuse omamine

Õppekava eesmärgid: täienduskoolituse eesmärk on tõsta töötavate elektrike kompetentside taset

Õpiväljundid:

 • paigaldab nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste elektritarvikuid, -juhistikke ja -seadmeid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • kavandab elektripaigaldiste ja tarvitite käidutoimingud lähtudes etteantud käidukavast;
 • mõistab seadme ohutuse seaduse ja elektripaigaldiste käidutoimingutega seonduvaid mõisteid, käsitlusala ja nõudeid;
 • tunneb elektripaigaldistes kasutatavaid voolu ja pingega seotud kaitseviise;
 • tunneb nõudeid seadmetele ja kaablitele, mida paigaldatakse elektripaigaldistesse;
 • tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetes

Õppe sisu:

 • Madalpinge elektriaparaadid, 4 tundi
 • Kaitselülitid, rikkevoolukaitselülitid, 4 tundi
 • Elektrivarustus: ettevõtete elektrivarustuse süsteemid, juhtmete ristlõike valimine, 4 tundi
 • Käit ja käidutoimingud. Standardi EVS-EN 50110-1 nõuded, 4 tundi
 • Seadme ohutuse seadus ja sellega seotud õigusaktid, 4 tundi

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelu. 

Vajalike õppematerjalide loend:

 • Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.
 • Standard EVS-EN 50110-1
 • Elektriohutusseadus
 • Seadme ohutuse seadus

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 80% ulatuses.

 

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Juri Mürsep –  elektriinsen, erialane kõrgharidus, töökogemus  üle 25 aastat.

Anton Bronnikov- rakenduskõrgharidus, õpetaja  tehnoloogia valdkonnas.

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole