Tugiisiku koolitus koos esmaabi põhikoolitusega

mai, 2024

06mai(mai 6)09:0018juuli(juuli 18)23:50Tugiisiku koolitus koos esmaabi põhikoolitusegaKoolituse aeg: 08.04 - 20.06.2024

Aeg

Mai 6 (Esmaspäev) 09:00 - Juuli 18 (Neljapäev) 23:50

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Hind

2500,00 (km-ga)

Koolituse üksikasjad

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Õppekava nimetus: Tugiisiku koolitus koos esmaabi põhikoolitusega

Õppekavarühm:         Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus:

Kutsestandardid;

 • Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4;
 • Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4.

Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku töökeskkonnanõukogu liikme jaesmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”

 Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:                                         290

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:                                                       160

(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:                                                          80

(juhendav praktika)

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:      50

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

 • isikud, kes soovivad tööle asuda erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodu, haigla, lastekodu, kool, lasteasutus, varjupaik, päevakeskus jne);
 • sotsiaalvaldkonnas töötavad isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi, et olla konkurentsivõimelisem tööturul;
 • isikud, kes soovivad hakata pakkuma tugiisiku teenust kriisi või psühho-sotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele.

Õppe alustamise nõuded: vähemalt põhihariduse olemasolu või töökogemus antud valdkonnas, või soov asuda tööle tugiisikuna

 Õppe eesmärgid: Anda vajalikud teadmised ja oskused sotsiaal- ja tugiisiku töö alal.

Lisaks erialastele oskustele annab koolitus võimaluse harjutada eesti keeles arusaamist ja rääkimist  (praktiline töö toimub eesti keeles).

Õpiväljundid:

 • teab Eesti Vabariigi sotsiaalkaitse ja sotsiaalhoolekande peamisi põhimõtteid ning riigi ja perekonna kohustusi abivajaduse korral;
 • tunneb tugiisiku töösuhteid reguleerivat õiguskeskkonda, tugiisiku tegutsemis- ja töösuhte vorme;
 • oskab kasutada klienditöös erinevaid suhtlemisvorme ja -tasandeid;
 • oskab töötada erivajaduste ning sõltuvushäiretega inimestega ja nende lähedastega; pikaajaliste töötutega ning vanglast vabanenutega;
 • oskab lahendada tööülesannetest tulenevaid situatsioone;
 • saab teadmisi ja oskusi, mida ta saab rakendada esmaabi osutamisel;
 • oskab teha oma töös eetilisi valikuid.

Õppe sisu

Üldteadmised sotsiaalhoolekandest – 14 tundi

 • Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks.
 • Sotsiaalhoolekande väärtused ja tegutsemispõhimõtted.
 • Sotsiaalhoolekande korraldus ja õiguslikud alused Eestis.

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine – 18 tundi

 • Kliendi toetamine suhtlemisel.
 • Kliendil toetamine käitumisnormide õppimisel.
 • Kliendi emotsionaalse seisundi toetamine.
 • Toetamine konfliktide lahendamisel ja ennast kehtestava käitumise õppimisel.
 • Eneseesinduse oskuse toetamine.

Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine – 18 tundi

 • Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine.
 • Terviseseisundi jälgimine, muutuste märkamine.
 • Tervisekäitumise kujundamine.
 • Kliendi võimestamine.
 • Kliendi juhendamine abivahendite kasutamisel.

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes – 34 tundi

 • Toetamine igapäevaelu toimingute planeerimisel.
 • Koos kliendiga igapäevaeluga seotud eelarve koostamine.
 • Toetamine enese eest hoolitsemisel.
 • Juhendamine majapidamise korraldamisel.
 • Juhendamine toitumisel.
 • Kliendi suunamine ja kaasamine vabaajategevustesse.

Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda – 14 tundi

 • Kliendile sobilike õppimis-, töötamis- ja hõivevõimaluste leidmine ja säilitamine.
 • Toetamine töö- ja õpiharjumuste kujundamisel.
 • Toetamine õppimisel, töötamisel ja muus hõives vajalike praktiliste oskuste õppimisel.

Kaugtööd võimaldavate rakenduste kasutamine – 12 tundi

 • Andmekaitse ja turvalisuse tagamine
 • MS Teams keskkonnaga tutvumine, videokonverentside korraldamine ja läbiviimine.
 • Google Meet keskkonnaga tutvumine, videokonverentside korraldamine ja läbiviimine.
 • Zoomi keskkonnaga tutvumine, videokonverentside korraldamine ja läbiviimine.

Töö erinevate sihtgruppidega34 tundi

 • Erivajadustega kliendid
 • Füüsilised puuded
 • Psüühikahäired
 • Sõltuvushaigused
 • Perevägivald, väärkohtlemine

Esmaabi – 16 tundi

 • Õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine.
 • Eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral).
 • Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine).
 • Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused.
 • Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral.
 • Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine.
 • Esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral.
 • Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Praktika ettevõttes – 80 tundi

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, seminar, grupitöö, praktilised harjutused, iseseisev töö.

Vajalike õppematerjalide loend:

 1. Minu eriline laps – vastuseid küsimustele.
 2. http://www.kliinikum.ee/attachments/ar’cle/114/minu_eriline_lap s.pdf
 3. Sotsiaalkindlustusamet http://sotsiaalkindlustusamet.ee/et
 4. Sotsiaalministeerium https://www.sm.ee/et
 5. Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
 6. Margit Levit, Esmaabi käsiraamat, Pegasus, 2000; Mare Liiger ja Margit Pärn, Esmaabi töökohal, Pandekt,2015.
 7. Lehtsaar, T. (2019). Suhtlemiskonflikti psühholoogia. TÜ Kirjastus.
 8. Dr. Pooky KnighstmithTehnikad stressi vastu. Käsiraamat ja kaardid, mis aitavad vähendada ärevust ja stressi, Varrak, 2020.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

 • Läbitud teoreetiline väljaõpe koolis vähemalt 80% ulatuses.
 • Testi sooritamine, Test arvatakse sooritatud, kui on tehtud positiivselt 70%. Test hõlmab kõiki koolituse ajal käsitletud teemasid.
 • Läbitud täies ulatuses ettevõttepraktika ning vormistatud praktikamapp koos vajalike lisadega. Esitletud/ kaitstud praktikaaruanne.
 • Osalenud esmaabi väljaõppes täies ulatuses, sooritanud praktilised ülesanded ning esmaabialaste teadmiste valikvastustega test. Test arvatakse sooritatud, kui on tehtud positiivselt 70%.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

 • Irina Moskvitina –  kõrgharidus, psühholoog.
 • Ljubov Dorošenko- erialane keskeriharidus, TBRI praktik.

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole