Veebikoolitus! Tegevusjuhendaja täiendkoolitus tööks sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega (vene keeles)

oktoober, 2023

17okt(okt 17)10:0028nov(nov 28)17:00Veebikoolitus! Tegevusjuhendaja täiendkoolitus tööks sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega (vene keeles)Koolituse aeg: 17.10.-28.11.2023 (vene keeles)

Aeg

Oktoober 17 (Teisipäev) 10:00 - November 28 (Teisipäev) 17:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

555.00€ +km

Koolitaja

Irina Soldatova

On lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. Omab täiskasvanute koolitaja 6 taset. Töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tervishoiutöötajate registri number N02348.

Vaata veel

Koolituse üksikasjad

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS ZOOM. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Koolituse sihtgrupp: Tegevusjuhendajad, kes osutavad teenust sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutele või kelle töös võib ette tulla tööd liitpuudega isikutega või kes soovivad tööd nendega alustada.
Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Õppija peab olema eelnevalt läbinud tegevusjuhendajate baaskoolituse. Veebikoolituse puhul on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning interneti ühendus.
Õppe kogumaht: 56 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on auditoorset õpet ja 16 akadeemilist tundi iseseisev töö (tegevusplaani koostamiseks ühele liitpuudega ja/või ebastabiilse remissiooniga teenuse kasutajale).

Õppepäevad veebis: 17.10/24.10/13.11/14.11/28.11.2023
Õppe eesmärk: Anda põhjalikumad teadmised sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel.
Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab sügava liitpuude olemust ja sellest tingitud tegevusvõime eripärasid ja kasutab töötavaid probleemse käitumise vähendamise võtteid.
 • Teab, kuidas ebastabiilse remissiooniga isiku toimetulekut säilitada.
 • Omab ülevaadet peamistest ergonoomilistest abivahenditest ja kliendi toetamise võimalustest.
 • Arvestab isiku tegevusvõimet ning sellele tuginedes loob toetava keskkonna.
 • Valib isikule sobivad alternatiivse kommunikatsiooni vahendid.

Koolitusel läbitavad teemad:

 • Sügav liitpuue ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid
  * Liitpuude olemus
  * Liitpuude põhjused
  * Liitpuude tunnused
  * Liitpuudega inimese tegevusvõime ja tema toetamine tegevusvõimest lähtuvalt
 • Teenust saava isiku toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel
  * Suhtlemisoskus
  * Meeskonnatöö
  * Igapäevatöös esilekerkivate juhtumite lahendamine
 • Ergonoomika
  * Erinevad abivahendid
  * Kuidas valida sobilikku abivahendit
  * Abivahendite kasutamine toetades liitpuudega inimest ja tegevusvõimet
 • Asendravi
  * Kuidas toetada asendravi vajavat inimest
 • Keskkonna kohandus vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele
  * Miks kohandada liitpuudega inimese jaoks sobilik keskkond
  * Mida arvestada liitpuudega inimese jaoks sobiliku keskkonna kohandamisel
  * Kuidas kohandada sobilikku keskkonda
  * Millal kohandada sobilik keskkond
 • Tegevuste planeerimine ja läbiviimine
  * Liitpuudega inimese päevale struktuuri loomine
  * Tegevuste läbiviimine, järjestus, ajaplaan
 • Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid
  * Kommunikatsioon kõnetutega
  * Kommunikatsioon pimedatega
  * Kommunikatsioon intellektihäirega inimestega
 • Probleemne käitumine
  * Probleemse käitumise olemus
  * Probleemse käitumise ennetamine
  * Probleemse käitumise põhjused
  * Probleemse käitumise juhtimine
 • Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon
  * Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni olemus
  * Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni põhjused
  * Psüühikahäire ja ebastabiilse remissiooni tunnused
  * Psüühikahäirega inimese käitumise juhtimine
  * Ebastabiilse remissiooniga inimese toetamine

Õppemeetodid: Loeng, juhtumite lahendamine, arutelud, grupitööd, praktilised ülesanded, iseseisev töö
Kohustuslik õppematerjal:
* koolitajate poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või veebikoolituse puhul edastatakse digitaalselt.

Soovituslik õppematerjal:

Klaassen A. Tegevusjuhendaja käsiraamat, 2010
Sotsiaalhoolekande seadus. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
MTÜ HoolekandeEkspertiisi- jaNõustamiskeskus Probleemsekäitumiseennetamisejajuhendamiseheatavakäsiraamat, 2011
Hardeman, F., VanVliet, M., Leeuw, Johanvander , Gerretsen, A. 80 alternatiivivabadusepiiramiseletervishoius
EV Sotsiaalministeerium, TallinnaVaimseTerviseKeskus, TAI Koolitus- jateabekeskus Kroonilisepsüühikahäiregaeakahooldusjuhend, 2007

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamiskriteerium (hindamine on mitteeristav):
1) Õppija on kirjalikult koostanud ja esitanud suuliselt tegevusplaani ühe liitpuudega ja/või ebastabiilse remissiooniga kliendi kohta. Saanud tagasiside.
2) Õppija on sooritanud  ergonoomikavõtete praktilise ülesande valides sobilikud abivahendid. Saanud tagasiside.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud ja täidetud on hindamiskriteeriumid.
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid hindamiskriteeriumid said osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

NB! Kersti Võlu Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolitus toimub koostöös Täienduskeskus OÜ-ga.

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumine

Hangi teejuhised

Mine ülespoole