Kersti Võlu Koolituskeskus pakub haridusasutuste töötajatele erinevaid avalikke kursuseid, sisekoolitusi ja õppereise.

Pane tähele! Koolitusi on võimalik tellida sisekoolitustena Teile sobival ajal ja kohas!

Koolitused haridusjuhtidele, pedagoogidele, haridusvaldkonna spetsialistidele jne

Eripedagoogika valdkonna koolitused:

 • Autism – tundmatu, kuid maailmas üha sagenev erivajadus. Autistlik käitumine.
 • Kaasava hariduse müüdid
 • HEV õpilane tavakoolis
 • HEV õpilased koolis. Töö printsiibid, alused, meetodid. Iseloomustus, eripärad, abi osutamise võimalused. Individuaalne õppekava.
 • Hariduslike erivajadustega lapsed tavakoolis, sh autismispektri häirega lapsed (HEV)
 • Eripedagoogilised võtted õpetaja igapäevatöös
 • Teraapilised töövõtted lasteaias ja koolis. Ülevaade erinevatest teraapiatest.
 • Toimetulek probleemse käitumisega lastega/noortega
 • Kognitiivse ja sensoorsete iseärasuste väljaselgitamine. Keele ja kõne arengutasemete määratlemine, hindamiskriteeriumid selles valdkonnas. Kognitiivsed uurimused – õppijate erivõimete ja andekuse välja selgitamine.
 • Õppimis- ja käitumisraskuste määratlemine. Laste agressiivsus.
 • Hüperaktiivne laps. Hüperaktiivse lapsega töötamise iseloomustus, eripära, printsiibid ja meetodid, abi osutamise võimalused. MBD-ga (minimaalse ajutegevuse disfunktsiooniga) lapsed.
 • Andekas laps. Andeka lapse töötamise iseloomustus, eripärad, printsiibid ja meetodid. Andekuse liigid. Andekuse kontseptsioon.
 • Õpiabisüsteemid üldhariduskoolis, seadusandlus ja töökorraldus. Koostöö pere, sotsiaal- ja meditsiini ning haridussüsteemi vahel: võrgustikutöö. Spetsiifilised õpiraskused.
 • Vasakukäeline laps. Temaga töötamise iseloomustus, eripärad, printsiibid ja meetodid.
 • Poisid ja tüdrukud – kaks erinevat maailma.
 • Kujundav hindamine.
 • Varajane sekkumine. Eripärad, printsiibid ja meetodid.
 • Funktsionaalne lugemine
 • Piltide ja ajakirjade kasutamine koolitunnis
 • Eesti keele õpiabi
 • Matemaatika õpiabi

Pedagoogilised koolitused:

 • Desmos ja TeacherDesmos matemaatikaõpetajatele
 • Õuesõppe võimalused
 • Arenguvestlus koolis
 • Töötajate juhendamine ja arenguvestlused koolis/lasteasutuses
 • Õpetaja eneseanalüüsi läbiviimine
 • Kuidas mõista ja aidata uue ajastu õpilast
 • Õpikeskkonna kujundamine. Mitteformaalne õpe.
 • Koostöövõimalused lapsevanemaga
 • Väärtuskasvatus koolis ja lasteaias
 • Väärtusõpetus – väärtuste kujunemine ja kujundamine
 • Lapse motiveerimine ja tunnustamine
 • Kiusamine ja lapsevanema roll selles
 • Sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste õpetamine koolieelikule
 • Koolieelik ja meediakasvatus
 • Lapse üldoskuste arengut soodustava keskkonna loomine koolieelses lasteasutuses
 • Digiajastu noor – kas õpetaja õudusunenägu?
 • MÕK ( muutunud õpikäsitlus) ja muutunud õpikäsitluse üldpädevused
 • Aktiivõppeteooria ja aktiivõppemängud muutunvas õpikäsitluses
 • Kutse-eetika töös lastevanematega
 • Soodsa õpikeskkonna loomine
 • Innovatiivsete protsesside loomine haridussüsteemis ja stereotüüpide muutumine

Psühholoogia-alased koolitused põhikooli ja gümnaasiumi töötajatele:

 • Mina ja mina
 • Mina ja Minu lähisuhted
 • Mina ja töö
 • Väärtuspõhine kasvatus

Arendustegevus haridusasutustes:

 • Arendustegevuse terviklik süsteem koolis – õppekavast sisehindamise, arengukava ja eelarvestamiseni
 • Töötajate juhendamine ja arenguvestlused koolis
 • Muutuste juhtimine ja meeskonna kaasamine koolis
 • Enesehindamise praktiline kursus üldhariduskoolidele
 • Enesejuhtimine ja pedagoogiliste ressursside kasutamine
 • Supervisioon ja coaching isiksuse ja organisatsiooni arenguvahendina
 • Gümnaasiumi, põhikooli õpetajate toetamine kutsestandardi nõuetega kurssi viimisel
 • Õpetaja efektiivne suhtlemisoskus I
 • Õpetaja efektiivne suhtlemisoskus II
 • Psühholoogia valdkonna koolitused
 • Eripedagoogika valdkonna koolitused
 • Pedagoogika valdkonna koolitused
 • Kaugõppe korraldamine koolis

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Koolituse tellimiseks saatke päring e-postile või täitke ära allolev vorm:

Saada koolitussoovi päring siit