Õppekava nimetus: Esmaabi täiendõpe

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 1022 Töötervishoid ja –kaitse. Sotsiaalministeeriumi määrus nr 50 ja nr 61

Õppe eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärk on tuletada meelde õppijale põhiteadmised kannatanu abistamiseks õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite puhul.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid;
  • oskab kasutada elustamisvõtteid;
  • oskab ära tunda ja kirjeldada eluohtlikke äkkhaigestumisi;
  • teab, kuidas kasutada AED-aparaati.

Sihtrühm: ettevõttes esmaabi eest vastutavad isikud, kes peavad läbima 3 aasta järel täiendkoolituse või vastavalt ettevõtte vajadustele koolitusele suunatud töötajad.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus.
Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 2 akadeemilist tundi praktilist tööd.

Õppekeskkond: tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva kaasaegse tehnikaga ning võimaldab läbi viia praktilist õpet.

Õppevahendid: koolitaja poolt koostatud õppematerjalid, sh digiõppematerjalid; elustamismannekeenid, AED elusatmisaparaat;  praktiliste harjutuste vahendid: kolmnurkrätikud, rullside, plaastrid jpm.

Õppeprotsess: auditoorne õpe ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul tööpäevadel algusega kell 9.00 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu: koolitusel läbitavad teemad:
1. Sissejuhatus: esmaabi põhitõed ning esmaabi andmise ABC, kannatanu seisundi hindamine ja  abi osutamine.
2. Elustamine: uppunu elustamine, elustamine elektriga seotud õnnetuste korral, elustamine südameinfarkti korral, võõrkehade eemaldamine hingamisteedest, esmaabi osutamine kolju- ja ajuvigastuste korral, esmaabi osutamine mürgistuste ja söövituste korral, AED aparaadi kasutamine, südamemassaaž.
3. Välised verejooksud ja šokk: verejooksu peatamise võtted, šoki olemus ja selle tunnused.
4. Haavad: haavade teke, haavade sidumise tehnika ja reeglid, kolmnurkrätiku kasutamine, praktiliste oskuste omandamine sidumisel.
5. Traumad ja luumurrud: lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus, luumurdudega kaasnevad ohud. Liigesetraumad: nihestused,  nikastused, põrutused, lahastamise viisid.
6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid

Õppemeetodid: auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine.

Kasutatud ja soovitatav kirjandus:

  • Liiger M, Pärn M, Esmaabi. Käsiraamat ettevõttele. Tallinn, Teabekirjanduse OÜ, 2007
  • Elupäästev esmaabi vigastuste korral. Koostajad: Kaja Pukk, Andrus Lehtmets, Heli Ringo, Enno Kross, Pille Javed, 2010.a.

Väljastatavad dokumendid: koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorses töös. Osaleja peab sooritama kirjaliku kontrolltesti, kus  õigeid vastuseid peab olema vähemalt 80%.

Tunnistus – väljastatakse õppijale, kui õpiväljundid on saavutatud.
Tõend  – väljastatakse õppijale, kes võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid on  osaliselt täidetud. Tõendil kajastub osaletud kontakttundide arv.

Hindamismeetod: valikvastustega kontrolltest, tagasisidestamine, praktiliste ülesannete sooritamine.

Hindamiskriteerium: õppija on sooritanud kirjaliku kontrolltesti ja praktilised ülesanded ning  saanud tagasiside.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Natalja Metelitsa (RN BSN) – esmaabi koolitaja, SA Narva Haigla ülemmõde, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu nõukogu Ida- ja Lääne-Virumaa koordinaator. Tervishoiutöötajate registri number N01909.

Jevgeni Gužovski (RN BSN) – esmaabi koolitaja, SA Narva Haigla kiirabiosakonna juht.

Koolituse viib läbi: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ

Esmaabi koolituskalender

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit